Рецензия: Galina Ponomarjova, Tatjana Šor - Староверы Эстонии PDF Печать E-mail
13.12.2008 19:56

Galina Ponomarjova, Tatjana Šor . Eesti Vanausulised Väike kirikuloo teatmik. ( Староверы Эстонии. Краткий исторический справочник; The Old Believers of Estonia. A Brief Historical Survey). Tartu , 2006, Eesti Vanausuliste Kultuuri ja Arendusühing. 176 P.

Своеобразната религиозна общност на руснаците старообредци, формирана през ХVІІ в. (вследствие на църковните борби в руското православие), днес е пръсната почти навсякъде по света (в Европа, Азия и Америка). Балтийските старообредци (живеещи в Полша, Латвия, Литва и Естония) са част от старообредската диаспора по света, която се отличава със своя религиозна и културна специфика, вписва се по своеобразен начин в националната история и култура на страните, в които живее, и създава свои механизми за оцеляване и развитие при различните превратности на съдбата, през които успешно преминава. В голямата си част старообредците в Естония принадлежат към Поморското старообредско съгласие (старообредска деноминация), а две от общините и до днес се отнасят към Федосеевското съгласие (Рая и Малие Колки).

Триезичното издание (на естонски, руски - паралелно и отделна част от книгата на английски език) на Галина Пономарева и Татяна Шор “ Eesti Vanausulised V ä ike kirikuloo teatmik ” е посветено на старообредската общност, живееща в Естония - в градовете Талин и Тарту, и в селищата, разположени по бреговете на Чудското езеро, където е концентрирана основната част от старообредското население в страната. Изданието е подготвено от двете авторитетни изследователки и е реализирано с помощта на Обществото за култура и развитие на старообредците в Естония, гр. Тарту в рамките на проекта “Старообредците в Естония: самоидентификация и национална памет в двуезична среда”, финансиран от националната държавна програма “Естонски език и национална памет”. Идеята на проекта, общото ръководство, предговорът към книгата и художественото й оформление са дело на П. Варунин, председател на старообредското общество в страната. Книгата е издадена с подкрепата на Фондовете Eesti Kulturkapital и Eesty Teadusfond . Изданието е илюстрирано с богат фотоматериал и е отлично оформено типографски.

До голяма степен мястото на руснаците старообредци в Естония, както и ролята им за развитието на руската култура и културното наследство на страната, остават слабо проучени. В това е и приносът на Галина Пономарева и Татяна Шор, които за първи път подреждат историческите факти през призмата на документи, отразяващи най-важните етапи в развитието на общността: заселването, центровете, конгресите, създаването и работата на старообредските общини, обединяването им в Съюз на старообредските общини в Естония (1928 г.), и пр. Отразени са и процесите на приобщаване на старообредците към естонското общество при първата Естонска Република (1918 г.), която отделя църквата от държавата и дава равни права на всички религиозни общности в страната. Старообредците получават естонско гражданство, статус на национално малцинство и право на пълна религиозна свобода. Любопитно е, че след демократичните промени в Естония през 90-те (Естония обявява независимостта си през 1991 г.), където въпросът за гражданството се поставя с особена острота, старообредците отново са желани граждани на Естония, които безпроблемно получават естонски паспорти.

Съвременната ситуация на старообредците в Естония е интересна - както отбелязва в предговора си председателят на организацията на старообредците в Естония Павел Варунин, днес те формират религиозна общност със своя история, културни традиции и диалектен език, но по-скоро се идентифицират като старообредци по произход, отколкото по конфесионална принадлежност (с. 7).

Книгата на Г. Пономарьова и Т. Шор почива върху документи, публикувани и архивни, както и на материали, предоставени на авторките от самите старообредци. Тя започва с историята на конгресите на старообредците в Естония и на Съюза на старообредските общини в страната. Подробно се разглежда историята на 11 старообредски общини – Талинската (Ревелска), Тартуската (Дерптска, Юриевска), Муственска (Черновска, Черноселска), Раюшката, Кикитовската, Каластката (Красногорска), Малоколецката, Колецката, Казепяенската (Казепелска), Воронейската и Пийрисаарската общини (в скобите се дава старото име на населеното място).

Тук ще се опитаме накратко да проследим историята на старообредците в Естония, следвайки направеното от двете изследователки.

Старообредците, бягащи от преследванията на Никонианската църква, се появяват в земите на днешна Естония (тогава Естландия и Лифландия) в края на ХVІІ – началото на ХVІІІ в. и постепенно се разселват по бреговете на Чудското езеро (Причудье). В голямата си част те принадлежат към т.нар. Федосеевско безпоповско съгласие. Постепенно те се обосновават и създават свои молитвени домове и скитове – първоначално в Мустве, в Западното Причудие и в Дерпт (днес Тарту), а по-късно и в Южна Естония, където създават 19 селища. Старообредците са преследвани от страна на властите, особено при Николай Първи (като част от цялостната руска анти-старообредска политика): наложени са забрани за църковно строителство, затварят се храмове, старообредците са строго наблюдавани и контролирани от властите. Пропагандиращите “старата вяра” наставници са интернирани в отдалечени части на Естония и пр. От 40-те години на ХІХ в. властите започват политика на агресивно налагано “единоверие” (т.е. приобщаване към Православната църква). През 60-те години на същото столетие старообредците се радват на по-либерална правителствена политика, строят и реконструират молитвените си домове, обществата им издават книги.

Развитието на капитализма поражда сред старообредците миграции към града, те работят в градските манифактури и селищата им привличат все повече идващи отвън – от Русия и Беларус - старообредци. В този период настъпват и важни за старообредците законови промени, тъй като до този момент те на практика водят полулегално съществуване. На 17 април 1905 г. се приема Закон за свободата на вероизповеданията в Руската империя и започва официалната регистрация на старообредските общини, които започват да разширяват контактите си със съмишленици от Латвия, Литва и Русия. Старообредците участват в Първата световна война като войници (право да получат офицерски чин те получават чак през 1917 г.). Революционните събития в Руската империя дават възможност Естония да се обяви за независима република, която дава на старообредците граждански и религиозни права (вж. по-горе).

Именно този период е един от най-плодотворните в историята на естонските старообредци – те свикват 14 старообредски Конгреса и регистрират 12 общини. По това време в Естония има около 10 000 старообредци ( днес те са едва 5 000). На 5-ия си Конгрес те приемат Устав на старообредската църква и създават Централен съвет, Духовна и Ревизионна комисии (15 – 23). Създават се младежки старообредски кръжок (1932 – 1940, Тарту), културно-просветни курсове, уроци по църковно пеене, които целят поддържане на интереса към старите религиозни традиции и тяхното запазване. Това са и години на активно религиозно строителство, когато се създават ценни паметници на културата, сред които особено изпъква молитвеният дом в Рая, изписан от прочутия иконописец Г. Е. Фролов и негови ученици, които създават своя работилница около храма. От тази школа излиза известният П. М. Софронов, канен от Ватикана за иконописна работа (с. 23). Това е и период на активно книгоиздаване и духовна дейност.

Най–тежки са годините на установяване на съветска власт (1940 г.), когато наред с репресиите, свързани с национализацията, се развихря атеистична пропаганда, а по места (в Причудието) се създават групи от радикално настроени младежи, които безчинстват в старообредските райони. Наред с останалото население, старообредците са изселвани в Сибир, а при фашистката окупация (1941 – 1944) – изпращани на работа в Германия, в трудови лагери.

Победата на СССР плаши много от старообредците, които емигрират във Франция, Швеция, САЩ и Канада. Останалите в Естония са подложени на колективизация, но въпреки атеистичния режим и осмиването на старообредската “изостаналост и невежество”, възстановяват храмовете си, които, обаче (както, впрочем, и в другите страни на социалистическото пространство) се посещават основно от жените и старците. Причудието е предимно аграрен район, занимаващ се с овощарство и риболов, а младите хора все повече се стичат към големите градове в страната – Талин и Тарту.

След демократичните промени настъпва период на възраждане на старообредския социален и културен живот. През 1995 г. се възстановява и продължава работата си Съюзът на старообредските общини в Естония. Започва реставрация на молитвения храм в Рая, възстановява се уникалната библиотека към него, в няколко селища се организират музеи на старообредския бит (Колкия, Варния и Мустве). В училище за старообредските деца започва преподаване на църковнославянски език и Закон Божи. Държавните фондове на Естония финансират провеждането на престолни и други църковни празници в страната.

Именно в този период нараства интересът към старообредството – учени и изследователи от престижни университети в страната (и специално Тартуския университет) започват да изследват историята и съвременното състояние на тази религиозна общност. Издават се книги и се снимат филми за тях, работи се по национални и международни проекти. Широки възможности предоставят и европейските програми, свързани с пред-присъединителния период и членството на Естония в Европейския съюз. От тях се възползват не само изследователите на старообредството, но и самите старообредци, които организират собствени фестивали и научни конференции, възстановяват своите храмове и библиотеки (с. 26).

Разбира се, разпадането на СССР и демокрацията носят не само положителни промени – затварянето на границите води до затруднения в реализирането на традиционното старообредско овощарство. Ограниченията на риболова на Чудското езеро също водят до обедняване. Затварянето на не-рентабилните социалистически предприятия поражда безработица. Всичко това води до постепенно оттегляне на населението към градските центрове и емиграция в чужбина, което води до демографска криза в старообредските райони.

С други думи, както и в други страни от пост-социалистическото пространство, старообредството преживява едновременно “възраждане” и криза, свързана с икономическите, социални и демографски проблеми на т. нар. “преход”. Както и на Балканите, старообредската младеж все повече мигрира на Запад. Ако за Естония това са Финландия, Англия и Ирландия, за България и Румъния – Гърция, Испания и Италия. И както и през отминалите векове, отново се появяват нови “острови на старообредството” в Европа, издигат се нови храмове и “старата вяра” продължава своя сложен земен път към Създателя.

 

Давайте двигаться дальше, приказала Джэнси.

Именно, и раз уж мы об этом заговорили, мы должны напомнить Крапчатому и Гару об их аналогичном долге.

Мы полагаем, что отчетливо видим рисунок, но на самом деле знаем, что он искажен.

Припаркуйся вон там, где светлый ""участок под деревом.

Темные глаза юного Доннерджека сузились, зубы обнажились; казалось, он забыл о зажатой в руке бутылке.

Скоро начнется вечеринка у Мерими.

На юноше французская блуза из хлопчатобумажной ткани небесно-голубого цвета, панталоны из того же материала; этот костюм самый подходящий для южного климата очень к лицу юноше, так же как и белая панама.

Так в этом вагоне закончились дебаты об Италии.

Вахмистр приветливо посмотрел на Швейка.

И там, на самом краю, стоял всадник, он был хорошо виден на фоне неба, и это был вылитый охотник на бизонов!

Он видел, что здесь одни мужчины.

Отойди в сторону, сказал ему Римо по-корейски.

Он многозначительно замолчал, ожидая обещанного рассказа.

ПРИЗРАК ЗОННЕНШМЕРЦА Мы напились и промыли раны.

Ярость превратилась в какое-то громадное неприятное, этого третьего лишнего.

Несмотря на всю важность церемонии, на плоту не царила торжественная тишина.

Но я не смею и капли выпить после того, что мне сказал хозяин.

Я служил ему, потому что тот что-то значил для него.

Линк, как обычно, устроился на одном из старых и очень удобных стульев, стоявших перед столом Драма.

Но даже пребывание в таком подвешенном состоянии не может лишить сознания плазмота, а лишь ослабит концентрацию.

Послушай, мы можем использовать Осириса.

Обещания сверхъестественных созданий людям регистрировались в Бюро равновесия, которым руководила сама Ананке.

В глубине воронки остался ряд мерцающих шариков, светившихся сначала желтым, как утреннее солнце, затем красным, подобно солнцу заката.

Размышления охотника были неожиданно прерваны.

Деятельность аудит">Внутренний аудит"Рабиновича title="Внутренний аудит">Внутренний аудит"приобретала все более опасный размах, превращаясь в серьезную угрозу для всего мира.

Этот чурбан будет гореть целый месяц.

Смотрите, у нее на шее что-то привязано!

Я даже не стал и думать о выкупе, зная, что это бесполезно.

В таком случае, вы можете подписаться и не считать себя связанным этим, раз главные условия не выполнены.

Даже сандалии Гермеса излучали мудрость.

Они "песня группа крови на рукаве скачать"воображают себе, что история "скачать валерию капельки"человечества должна быть чем-то иным, отличным от того, чем она являлась испокон веков, длинной летописью человеческих бед и страданий.

Демоны-лорды подались вперед, стараясь получше рассмотреть их.

Интересно, что "скачать программу ютуб"стало с "скачать слушать и басы"другой Венецией той, которая осталась в Лимбе, подумал Аретино.

Перед домом стояла коляска "Скачать скайп для виндовс хр"Эндерби, а рядом с ней толстый кучер.

Хотя слова Драма, похоже, не очень убедили Алису, Вирджиния выпрямилась и прищурилась.

Спустившись с лестницы, они повернули налево.

Мои ограниченные возможности по оценке вашего состояния, вмешался Войт, показывают, что вам настоятельно необходим отдых.

Ничего необычного не обнаружил.

Все же, теперь я понимаю твою позицию.

Ты никогда не был сильным бегуном, проговорил он в пустоту.

Созданиям Тьмы обыкновенно не приходилось жаловаться на несовершенство своих форм в особенности на избыточный вес, свойственный скорее Созданиям Света.

Музыка пульсировала вокруг, когда он приводил в порядок лабораторию.

За открытой дверью виднелись полукруглые ступени ведущей наверх лестницы.

Не довольствуясь этими дарами природы, он добавил к ним нафабренные усы.

В руках он держал мешочек с пищей и пистолет, украденный совсем недавно.

Как смеет человек, лишившийся Флик, вести себя настолько бездушно!

Их там кишело уже довольно много.

Вы весьма откровенны, заметил я.

Кот ударил хвостом и примял небольшой участок перистой лесной почвы.

И оказалась в левой руке старика, "скачать компоненту управление распределёнными информационными базами" прямо у него перед грудью.

Она выбрала, и они "Скачать программу chemax rus бесплатно" пошли в том направлении.

Это "ключ семь чудес сокровища семи" мог быть иностранный посол из приличной семьи или нестарый первосвященник какой-нибудь утонченной, солидной религии.

Поначалу мы это обсуждали, "скачать фильм о чём ещё говорят мужчины" и это звучало прекрасно, и мы стали прикидывать, как это можно проделать.

Представьте себе силуэт женщины, нарисованный на "Процветание и магия денег" листе бумаги одним движением кисти лишь изгиб, лишь намек на изящную фигуру.

Нет, я знаю, вы о нем и не думаете, дорогая.

Идем, сказал я, подбирая поводья, сюда.

Локи делил это пространство с женской особью так же, как он делил то, другое место со своей любимой "Теория государства и права Учебник" дочерью.

Мне кажется, "Хозяйка музея" он знает, что делает.

Держу пари, что это и есть путь к месту его заключения.

И, наконец, я встал на четвереньки.

Лесть негритянки мало тронула ее, не больше, чем ласка баловня спаниеля, и дочь плантатора снова "игра говорящий хомяк на компьютер" задумалась; из этого состояния ее вывела болтовня служанки.

Впрочем, если какая-нибудь страна начинала вооружаться, она сразу же попадала в разряд агрессивных.

LAST_UPDATED2