Стереотип квітки в польській мові та культурі (на матеріалі словників польської мови). Частина 1 PDF Печать E-mail
Автор: Лідія Непоп-Айдачич   
09.10.2009 21:09

Вивчення стереотипу квітки в польській мові та культурі є важливим етапом дослідження польського світосприйняття, закодованого в мові. Стереотип квітки є фрагментом мовної картини світу поляків. Питання ж мовної картини світу є чи не найактуальнішим в сучасному слов’янському мовознавстві загалом та етнолінгвістиці зокрема. В нашій праці ми використовуємо методологію, розроблену Єжи Бартмінським для етнолінгвістичного “Словника народних стереотипів і символів” [1:55–86; 2:57–67; 10]. Дослідження здійснюється на матеріалі даних, зібраних нами в Етнолінгвістичному архіві й бібліотеці Відділу текстології та граматики сучасної польської мови Інституту польської філології Університету Марії Склодовської-Кюрі в Любліні (керівник відділу – Є. Бартмінський)*. З огляду на значний обсяг матеріалу (документація для лексеми kwiat налічує понад 3,5 тис. контекстів), стереотип квітки у польській мові та культурі розглядається нами в серії розвідок. У цій роботі, яка є першою в серії, ми опрацьовуємо дані історичних (“Старопольський словник” [9] і “Словник польської мови XVI ст.”[8]) та двох тлумачних словників польської мови (“Словник польської мови” М.С.Б. Лінде [5] й т. зв. “Варшавський словник” [7]), в яких представлені дані про польську мову до ХІХ ст.

До вивчення образу квітів у польській мові принагідно зверталися Єжи Бартмінський, Станіслава Нєбжеговська, аналізуючи окремі проблеми, пов’язані з категоризацією та визначенням набору фасетів для відтворення стереотипів квітів [3; 4], Анна Вєжбіцька [11]. У монографії Дороти Пєкарчик вивчається мовний образ квітів, реконструйований на матеріалі сучасної польської поезії [6]. Ми ж досліджуємо образ квітів на матеріалі лексикографічних, фольклорних, етнографічних даних і прагнемо реконструювати відповідний фрагмент польської народної (не авторської) мовної картини світу.

Метою нашої статті є аналіз даних вищеназваних словників польської мови, встановлення складових семантики лексеми kwiat ‘квітка’ (і похідних від неї: kwiatek, kwiateczek, kwiatuszek ‘квіточка, квітонька’, kwiecie ‘квіти, цвіт’) та її змін у діахронії.

“Старопольський словник” фіксує два значення лексеми kwiat, kwiet: ‘квітуча рослина’ та ‘частина рослини, звичайно кольорова, що містить статеві органи’ [9:476–477]. Крім уживання слова в прямому першому значенні, зустрічаються випадки його використання також у переносному значенні, наприклад, у таких сполуках: kwiat czystoty panieńskie ‘квітка дівочої чистоти’, roszamy kwyath wyonyayączy ‘Ісус Христос’. Назва kwiat є також складовою окремих ботанічних назв: kwiat jabłkowy ‘якась рослина’, konikowy kwiat ‘буркун’, Maryje kwiat ‘льонок звичайний’, prosiany kwiat ‘жовтозілля звичайне’, zamorski kwiat ‘очевидно, кориця’, żytni kwiat ‘волошка’,– а також сполук, що називають квітку рослин певного сорту, напр.: bzowy kwiat ‘квітка бузку’, fijołkowy kwiat ‘квітка фіалки’ [9:476–477].

Похідна лексема kwiatek представлена у давній польській мові одним прямим значенням: ‘квітуча рослина’,– та переносними значеннями ‘Ісус Христос’, ‘Мати Божа’, ‘найдорожча квітка дівочої чистоти’, ‘польова квітка’ [9:477]. Збірним іменником на позначення ‘квітів, квітучих рослин або квітучих частин рослин, що містять статеві органи’ є kwiecie [9:477].

У “Словнику польської мови XVI ст.” [8:615] лексема kwiat зафіксована у п’яти значеннях: 1) ‘оздобна квітуча рослина, flos’; ‘частина насіннєвої рослини, яка є кінцевою частиною паростків із густо зібраним, дуже видозміненим листям, переважно кольоровим – орган статевого розмноження рослини (часто в рецептах як складова ліків)’; 2) ‘оздоба у формі квітки’; 3) ‘щось найкраще, вибір, прикраса’; 4) ‘остання неділя перед Великоднем, що зветься Вербною’; 5) сполуки у функції спеціальних назв [8:615–617].

Слово kwiat вживалося в XVI ст. як у прямому, так і в переносному значенні, а також у якості складової порівнянь, усталених словосполучень і фразеологізмів. Зафіксовано прислів’я: Kwiáth bez owocu / Wiara bez cnoty [8:615],– в якому підкреслюється така ж важливість цноти для віри, якою є важливість плоду для квітки. Стійке словосполучення “piękniejszy nad kwiata” [8:615] акцентує увагу на такій рисі квітів, як довершена краса.

Словосполучення “konikowy kwiat”, “królewski kwiat”, “marcowy kwiat”, “świętojański kwiat”, “żabi kwiat” є назвами окремих видів квітів, відповідно буркуна, нарциса, гадючої цибульки, хризантеми, любочки [8:615].

Найбільшою мірою закріпленими в польській мові XVI ст. переносними значеннями лексеми kwiat можна вважати: а) Ісус Христос; б) гарна дівчина [8:615].

Безумовно, вживаним був (і залишається надалі) біблійний зворот “kwiat polny” [8:615]. Христос сам був квіткою, адже він говорить у Пісні пісень: “Ego flos campi et lilium convallium” ‘я квітка поля й лілея долин’ (2,1).

У випадках, коли лексема kwiat позначала частину рослини, вона використовувалася в таких конструкціях: kwiat od czego, kwiat na czym, kwiat + означення, означення + kwiat [8:616].

Квітка, за Біблією, символізувала нетривалість і минущість земного життя. Це символічне значення актуалізувалося також у таких сталих зворотах: “kwiat polny” (укр. польова квітка), “kwiat opadający” (укр. опадаюча квітка), “kwiat trawy, trawny” (укр. квітка трави), “uwiędły, uschły kwiat” (укр. зів’яла, засохла квітка) [8:616].

Із другим значенням лексеми kwiat, ‘оздоба у формі квітки’, пов’язане використання прийменниково-іменникової конструкції w kwiat (укр. у квітку) на позначення візерунка у формі квітів на певному предметі [8:616].

Третє значення слова kwiat, ‘щось найкраще, вибір, прикраса’, є метафоричним, мотивованим уявленням про те, що квітка є найкращою частиною рослини. Ця семантика закладена в характерних конструкціях: kwiat czyj (укр. чий цвіт) , kwiat najpiękniejszy, osobliwy, przedniejszy, śliczny, woniący (укр. найкраща, особлива, перша ‘найважливіша’, гарна, запашна квітка); kwiat czystości (укр. квітка чистоти), pierwszy kwiat młodości (укр. перша квітка молодості), pierwszy kwiat urody (укр. перша квітка краси) [8:616–617].

Вживання лексеми kwiat у четвертому значенні, ‘Вербна неділя’, має цілком прозору мотивацію [8:617], пов’язану з особливостями відповідного релігійного обряду.

Уже в XVI ст. словосполучення з означуваним словом kwiat використовувалися зі спеціальним значенням: “kwiat z miedzi, miedziany” ‘дрібні частки очищеної міді, що залишаються при охолодженні міді в процесі випалювання’, “muszkatowy kwiat” ‘оболонка насіння мускатного дерева, використовувана як пряна приправа або ліки’, “pszeniczny kwiat” ‘найкраща частина зерна або дуже ніжне пшениче борошно найвищої якості’, “kwiat na życie” ‘дуже ніжне пшениче борошно найвищої якості’ [8:617].

Зменшувально-пестливі форми від kwiat, вживані в XVI ст., це – kwiatek, kwiateczek, kwiatuszek [8:617–619]. Форма kwiatek уживалася (звичайно з нейтралізацією демінутивної функції) в перших трьох значеннях вихідної лексеми kwiat [8:618–619], форма kwiateczek – у перших двох значеннях [8:617], а форма kwiatuszek – лише в третьому [8:619]. Названі демінутиви виступали (крім звичайного слововживання в прямому значенні) в таких конструкціях: а) у порівняннях (kwiatek, kwiateczek); b) у складі характерних словосполучень: kwiatek kwitnący, nadobny, piękny (najpiękniejszy), pisany, wdzięczny, wiosenny, wonny; kwiatki rozliczne, rozmaite; kwiatek się rozkwita, zakwita; kwiateczki nadobne, piękne, rozliczne, rozmaite, woniące та ін.; c) у складі виразів: “kwiatek polny”, kwiatek różany”; “kwiateczek polny”; “cnot kwiatki”, “kwiatek niewinności”, “kwiatek panieński, panieństwa”, “kwiateczek panieństwa”; “haftowane kwiatki”; d) у переносному значенні: про Матір Божу (nadroższy kwiateczku), про Ісуса Христа (kwiatek roże ślicznej); про Ангела (kwiatek niebieski); e) як елемент перифрази: “z rozlicznych kwiatków wysysane treści” (образно про мед ‘з різноманітних квітів висмоктані змісти’); f) у протиставленні: kwiatki – ciernie; g) у конструкціях: kwiatek czyj, kwiatek + означення, означення + kwiatek; h) у ряді: “kwiatki a sentencyje” [8:617–619].

Лексема kwiecie використовувалася в двох значеннях: 1) як збірний іменник для позначення квітів; 2) як назва чогось найкращого, прикраси, розквіту [8:620–621]. Характерними були такі словосполучення: kwiecie piękne, rozkoszne, rozliczne, rozmaite,– а також вираз “kwiecie polne”, що символізував минущість усього земного. Деякі сполуки вживалися як еквіваленти ботанічних назв “granatowe kwiecie” – укр. гранатове дерево, “kościelne kwiecie” – укр. нарцис, “świętej Maryjej Magdaleny kwiecie” – укр. валер’яна, “marcowe kwiecie” – укр. гадюча цибулька. Аналізоване слово виступало в синтаксичних конструкціях: kwiecie z czego, kwiecie czyje, kwiecie + означення, означення + kwiecie,– та порівняннях, а також уживалося в сполуках: “kwiecie panieńskiej czystości”, “kwiecie młodości” [8:620–621].

У “Словнику польської мови” М.С.Б. Лінде лексема kwiat визначається як ‘розквітлі бруньки якоїсь рослини, які з’являються перед плодом’ [5:567]. Ця ж риса квітів підкреслюється в цитованому автором виразі: Piękny kwiat na drzewie, znakiem bywa dobrego owocu (укр. гарна квітка буває ознакою хорошого плоду) [5:567]. Подальші приклади ілюструють уживання слова kwiat в конструкціях типу kwiat czyj: kwiat lipowy, kwiaty muszkatowe,– при цьому перше словосполучення, в якому йдеться про відповідну частину рослини певного сорту, активізує основне значення лексеми, а друге свідчить про спеціальне слововживання у значенні ‘жовта, дуже ароматна оболонка, яка вкриває плід мускатного дерева’ [5:567].

Фіксуються також випадки використання слова kwiat у переносному значенні: Młodzież jest kwiatem państwa, kto kwiat pielęgnuje, Ten z owocu niechybnie zawsze pożytkuje – укр. ‘молодь – цвіт держави, хто дбає про цвіт, безсумнівно завжди матиме користь від плодів’; Owoc przed kwiatem (rzecz przedwczesna) – укр. ‘плід до квітки (річ передчасна)’; Domagać się od młodego téj doskonałości, która poźniejszemu wiekowi jest przyzwoita, jest to w kwiecie szukać owocu dojrzałego (kto czeka, doczeka się) – укр. ‘вимагати від молодого тієї досконалості, яка властива пізнішому вікові, все одно, що шукати в квітці зрілого плоду’; kwiat wieku młodego zielony, w pięknym jest kwiecie wieku – укр. ‘зелений цвіт молодого віку’, ‘він у гарному цвіті віку’ [5:567].

Друге значення лексеми kwiat М.С.Б. Лінде визначає як ‘красиві квітучі запашні рослини на стеблах’ і пов’язує з ним назви Kwiaty, Kwietnia niedziela ‘Вербна неділя’, а також такі переносні значення, як ‘жертва вдячної пам’яті’ (kwiat rzućmy na mogiły Kochanowskiego – укр. ‘киньмо квітку на могилу Кохановського’) та ‘невинність, незайманість, цнота, вінок’ (kwiat, panieństwo, dziewictwo, prawictwo, wieniec) [5:567].

Третє значення – ‘квітка, вершина, вибір, першість, мета, найкраще’ – укр. цвіт (напр., kwiat wojsk… ‘цвіт військ’), мотивує використання слова kwiat для називання борошна найвищої якості [5:567].

Жир на м’ясі також називався лексемою kwiat [5:567].

Далі автор не нумерує значень лексеми kwiat, а лише фіксує їх: kwiaty (krosty) ‘гнійники’; kwiat niewieści (upław miesięczny) ‘менструація’; kwiat (członek wstydliwy) ‘чоловічий статевий орган’ [5:567].

Форми kwiatek, kwiateczek розглядаються М.С.Б. Лінде спільно як здрібнілі від kwiat. Крім описаних вище слововживань (спільних із kwiat), ці форми використовуються у функції лагідного звертання до особи: Mój ty kwiateczku różany! (rybko, perło!),– а також у значеннях: ‘ознака смерті, яка наближається, старості’ (Siwe włosy na głowie, kwiatki to są cmentarzowe (skazówki śmierci zbliżającej się, starości)); ‘сережки’ (kwiatki (zausznice)); ‘дівочість, незайманість’ (kwiatek panieński (wieniec, panieństwo)) [5:568]. Слово kwiatuszek тлумачиться в словнику як ‘пелюстки, які виростають зі спільної основи, а їхня верхня частина творить різноманітні форми’ [5:568]. Іменник kwiecie є збірним і пояснюється через лексему ‘kwiaty’ [5:569].

“Словник польської мови” Я. Карловича, А.А. Кринського, В. Нєдзвєдзького (т. зв. “Варшавський словник”) наводить 18 значень лексеми kwiat [7:662–663]: 1. бот. а) ‘частина рослини, в якій містяться органи плодоносіння, плодородні органи, тобто маточка і тичинки, що виходять з чашечки і огортаються віночком’ (переносне: ‘принади, прикраси, оздоблення краси; щось передчасне та ін.’); б) у спеціальних назвах: kwiat gorejący, kwiat Jowisza, kwiat kardynalski, kwiat klasztorny, kwiat królewski, kwiat lichtarzowy, kwiat miłości, kwiat mleczny, kwiat pyszny, kwiat słomiany, kwiat św. Jakuba, kwiat św. Trójcy, kwiat wodny. 2. ‘рослина, особливо в вазоні’; 3. kwiat muszkatołowy albo muszkatowy ‘оболонка, яка оточує мускатне зерно’; 4. перен. kwiat młodości, życia, wieku ‘пора молоднечого розквіту’; 5. перен. ‘щось/ хтось найвище, відбірне, вершки’. Також відбірне борошно, пшеничний хліб з найбілішого й найдрібнішого борошна; 6. заст. ‘дівочість, невинність, правість, вінок’; 7. заст. ‘Вербна неділя’; 8. kwiat, kwiatek ‘жир на м’ясі’; 9. заст. ‘короста’; 10. ‘біла пляма на нігті’; 11. жарт. ‘пеніс’; 12. а) na kwiaty = na wiosnę ‘на весну’; б) złoty kwiat ‘корсет нареченої’; 13. хім. ‘деякі препарати у вигляді кристаликів, дрібного порошку…’ kwiat siarkowy, cynkowy; 14. фізіол. ‘менструація’ kwiaty białogłowskie, niewieście, kwiat biały; 15. кожум. kwiat kory garbarskiej ‘шматки живої матерії у вигляді жовтого слизу, які з’являються на дубовій корі’; 16. дегустат.: ‘властивий вину запах, букет’; 17. мислив. а) ‘хвіст оленя, лані’; б) ‘білий кінець хвоста лисиці’; 18. пивоварське kwiat słodowy ‘сухі корінці, відділені від солоду’ [7:662–663].

Похідна від лексеми kwiat форма kwiatek у першому значенні описується через відсилання до kwiat. Словосполучення kwiatek panieński вживається зі значенням ‘дівочість’. Спеціальною назвою рослини є сполука kwiatek wdowi. Застаріле значення слова kwiatek – ‘сережка’. Як kwiat, так і kwiatek може означати ‘жир на м’ясі’. Також kwiatek називає ‘піну на пиві в бокалі’, а в мові мисливців – ‘хвіст лані’ [7:663–664].

Лексема kwiateczek (арх. kwiateczka) пояснюється через вихідну основу kwiat, додається лише її можливе вживання при звертанні до людини: Mój ty kwiateczku!– а також зазначається використання синонімів kwiateczek та kwiatuszek у ботанічній термінології для позначення ‘квіткових листків/ пелюсток укладених у формі зірки’ [7:663]. Форма kwiatuszek відсилає до kwiat та kwiateczek [7:664].

Іменник kwiecie кваліфікується як збірний для kwiaty, kwiatki, а також як синонім для kwiat у кожум’яцькій лексиці [7:663].

Лексема kwiat протягом XV–ХІХ ст. вживалася як самостійно в прямому чи переносному значенні, так і в якості метафори, як складова термінологічних словосполучень, усталених зворотів, фразеологізмів (в тому числі порівнянь, прислів’їв), протиставних структур, а також як лагідне звертання до людини. Спираючись на дані “Старопольського словника”, “Словника польської мови XVI ст.”, “Словника польської мови” М.С.Б. Лінде та “Варшавського словника”, можна стверджувати, що семантична структура слова kwiat розвивалася шляхом появи нових, найчастіше термінологічних, спеціальних сполук (див. вище, напр., хімічні, дегустаторські, мисливські та ін. терміни за “Варшавським словником”), але й водночас шляхом занепаду певних значень слова kwiat (див. вище застарілі чи жартівливі значення за “Варшавським словником”).

Об’єднавши усі стереотипні риси квітки, виділені в досліджуваних словниках, можна так схематично представити її дефініцію: kwiat – {найкраща (→k.) і найпрекрасніша (→k.) запашна (→k.) частина (→ k.) рослини (→k.) білого (→k.) / червоного (→k.) / жовтого (→k.) кольору різноманітної форми (→k.), в якій містяться статеві органи (→k.), яка з’вляється перед плодом (→k.), квітне у визначену пору (→k.) протягом нетривалого проміжку часу (→k.), з якої бджоли збирають мед (→k.), яка може використовуватися в якості прикраси (→k.)} (→k.). У запропонованій схемі позначка (→ k.) означає таке використання лексеми kwiat, при якому актуалізується саме ця (вміщена в схематичній дефініції перед позначкою) риса квітки. Фігурні дужки перед позначкою (→ k.) символізують функціонування визначеної таким чином лексеми kwiat також у переносному значенні, мотивованому сукупністю названих рис. Як видно зі схеми, кожна риса квітки стала підставою для вторинного функціонування лексеми kwiat. Жодна її властивість не лишилася поза увагою носіїв польської мови.

Як зазначалося раніше, ця праця є лише першою з серії досліджень, а відтак відкриває чимало питань, відповісти на які буде необхідно в майбутньому.

 

Література

1. Бартминьский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике.– Москва, 2005. 2. Bartmiński J. Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa // L. Nepop-Ajdaczyć. Polska etnolingwistyka kognitywna.– Kijów, 2007.– S. 57–67. 3. Bartmiński J. O profilowaniu i profilach raz jeszcze // O definicjach i definiowaniu / Red. J. Bartmiński, R. Tokarski.– Lublin, 1993.– S. 269–75. 4. Bartmiński J., Niebrzegowska S. Profile a podmiotowa interpretacja świata // Profilowanie w języku i w tekście / Pod red. J. Bartmińskiego, R. Tokarskiego.– Lublin, 1998.– S. 211–224. 5. Linde M.S.B. Słownik języka polskiego.–Lwów, 1855.– T. 2. 6. Piekarczyk D. Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata.– Lublin, 2004. 7. Słownik języka polskiego / Ułożony pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego.– Warszawa, 1900–1927.– T. II. 8. Słownik polszczyzny XVI wieku / Komitet redakcyjny: S. Bąk, S. Hrabec, W. Kuraszkiewicz, M.R. Mayenowa, S. Rospond, S.Saski, W. Taszycki, J. Woronczak. Redaktor tomu: M. Borecki.– Wrocław, Warszawa, Kraków, 1978.– T. XI. 9. Słownik staropolski / Pod red. S. Urbańczyka.– Wrocław, Warszawa, Kraków, 1960–1962.– T. III. 10. Słownik stereotypów i symboli ludowych / Koncepcja całości i redakcja: J. Bartmiński.– Lublin, 1996.– Ň. 1: Kosmos.– Cz. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie.; Ň. 1: Kosmos.– Cz. 2: Ziemia, woda, podziemie.– Lublin, 1999. 11. Wierzbicka A. Lexicography and Conceptual Analysis.– Ann Arbor, 1985.

В статье анализируются данные исторических и толковых словарей, представляющих лексику польського языка XV–ХІХ вв. На их основе автор реконструирует семантическую структуру лексемы kwiat XV–ХІХ в., изучает ее изменения в диахронии, выделяет стереотипные черты цветка и формулирует схематическую дефиницию.

The article analyzes data of historical and explanatory dictionaries, representing lexicon of the Polish language in the XV–XIX centuries. On this basis the author reconstructs semantic structure of a lexeme kwiat in the XV–XIX centuries, studies its changes in diachrony, allocates stereotypic characteristics of the flower and formulates a schematic definition.

Лідія Василівна Непоп-Айдачич. Стереотип квітки в польській мові та культурі (на матеріалі словників польської мови). Частина 1// Вісник Харківського национального університету ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2008, № 787 Серія філологія. – с. 63-67. (Київ, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript )

Он уже ""не объяснял, а размышлял вслух.

Луиза ""очень обрадовалась, увидев огромную, неуклюжую фигуру.

На ""самом алтаре, четыре талисмана чаша, скиптер, меч и "Скачать пак кодеки"диск.

Помутнение сознания продолжалось недолго.

Капрал ""впал в полнейшую апатию.

Хлеб не рождается в булочных, ""нужны еще гектары, тысячи, ""десятки тысяч гектаров пшеницы.

Во всяком случае, этого времени ему хватит, чтобы получить нужную ему помощь и направленную, животворную энергию из Ямы.

Именно поэтому мы установили ""на дверях более сложные замки и создали систему защиты.

Лорд Аффенхем, тем временем, постучал к ""мистеру Моллою, вручил задержанную телеграмму и удалился.

Там сел в такси, и оно повезло меня ""в цивилизованный мир.

Его конец может также стать концом для всего человечества.

Его сердце учащенно билось, готовое выпрыгнуть, он тяжело дышал.

Хотя ты мой двоюродный брат и отец считает тебя верхом совершенства, я этого не считаю, о нет!

Они шли, казалось, прямо на Висенсу.

все вы стали рабами по доброй воле.

Большинство окончательно убеждаются в том, что Генри Пойндекстер убит и что Морис Джеральд ответствен за его смерть.

Несколько лет назад на маневрах в Южной Чехии, где присутствовал император, он исчез вместе со своим полком, попал с ним в Моравию и проблуждал там еще несколько дней после того, как маневры закончились и солдаты уже валялись в казармах.

В таком положении мы, разумеется, уже не могли видеть ни лагеря, ни деревьев, ни даже земли.

Быть может, для него лучше было бы совсем упасть в воду.

завопил француз, угрожающе размахивая руками.

Они здесь побывали сотни раз, даже слишком часто.

Хорошо, что ты вовремя его бросил.

Я не стал тратить зря мгновения.

Мне удалось договориться насчет участия Римо, потому что он белый.

Мы поражены вашими действиями и ищем вашей защиты, сказал Иванович.

Затем стал медленно разжимать пальцы и показал раскрытую ладонь.

Джиро Исудзу хмыкнул, и, прежде чем он успел сказать что-либо в ответ, Немуро Нишитцу перешел к тому, чего Исудзу ждал с опасением.

Койоты лезли "Арго скачать бесплатно"друг на друга, чтобы вцепиться в жертву.

Бывало, пуская пыль в глаза очередной милой даме, летчик-испытатель храбрый Ильин мог купить пару билетов в Ленком или на Таганку и отсидеть положенные три-четыре часа без особого раздражения, но и без всякой радости.

Он медленно, кругами прошел мимо валуна, миновал кости и двинулся дальше, но теперь был футов на десять ближе.

У человека была слишком мягкая обувь, поэтому он был почти у него за спиной, когда он уловил шорох.

Я управлял посадкой через энерговвод.

Глава III Джил Уайверн была молодая, очень миловидная девушка, слегка присыпанная веснушками, и по всему видно, что деловая и толковая.

Чудовище, очевидно, передвигалось быстрее, чем он ожидал.

С минуту мистер Параден чувствовал себя псом, у которого украли кость, но природная учтивость возобладала, и, когда профессор вошел, хозяин уже лучился улыбкой.

Он может "скачать дмитрий глуховской метро 2033"приходить и уходить, когда пожелает, взяв с собой любого, кого бы ни пожелал.

Он удалился, вдруг всплыла неясная тревога, вдруг закралось ощущение худшего, известное ему ранее.

Потоки воды и мыльного раствора окатывали ее теперь безукоризненное тело.

Он остановился как вкопанный и тут "berlin berlin скачать"свеча в золотом подсвечнике погасла.

Я придумал абсолютно безобидную штуку.

Фауст не без удивления обнаружил, что мог бы пойти и на это женское упрямство привело его в бешенство.

Все они сильны и лукавы, все-мастера в продлении своего существования.

Теперь ты мне кажешься только пошлым и "djvu solo скачать"более, чем слегка отвратительным.

У него на Бланчене не было забот с очисткой воздуха, из-за вида наблюдателей, рабочих, технических устройств, находившихся там.

В трактире, "губка боба скачать мультфильм"где же еще, пожал плечами тот.

Из пламени свечей вылетели спиральные столбы цветного дыма.

Елена обручилась с Менелаем и родила Гермиону.

Если хотите, я сделаю так, что вы испытаете оргазм, пока врач будет ковыряться у вас во рту.

Громкий раскатистый храп возвестил, что хозяин больше не сознает присутствия своего гостя.

Однако только глаз опытного следопыта мог различить эти следы.

Барри ответил лишь вежливой улыбкой.

Испражнения солдат различных национальностей и вероисповеданий лежали рядом или мирно наслаивались друг на друга безо всяких споров и раздоров.

Ты последовала за мной, не зная, что может произойти.

Номер вполне удовлетворил Пу "windows 7 скачать 32 бит" при условии, что ей "как стать миллионером продавая недвижимость скачать" предоставят еще один для багажа и туалетов.

Одно только золото оставалось нетленной ценностью.

Через пару дней они тоже станут красавицами с красными "ирина молчанова реквием опадающих листьев скачать" крылышками.

С вашего разрешения, я сделаю один "скачать книгу 120 дней содомы" звонок.

Это так, мистер Смит, но теперь мы знаем о нем несравненно больше.

Лишь очень немногие из гражданских волшебников знают то, что вы сейчас услышите.

Обычные гробы использовались в качестве лавок.

Поднявшийся вдруг птичий гомон указывал, что "генератор ключей для игр алавара скачать бесплатно"кто-то пробирается сквозь кустарник.

Чуть подальше виднелись еще два сломанных флайера.

О, прости меня, сказал он снова, я совсем забыл, что ты не можешь говорить.

Они "скачать сериалы шерлок холмс"начали разгружать вьючных "игры гонки на машинах дрифт"лошадей, чтобы перераспределить груз.

Он выпил свои две рюмки и преобразился.

А если взрывы станут частым явлением, то его вкладу не будет цены.

Это магическое место, "самые популярные стрелялки на компьютер" заметил Томас Амнет.

Идти к главному входу, по-моему, не совсем разумно.

При более пристальном рассмотрении выяснилось, что это были канаты, свитые из нескольких кусков проводки.

Из-за конюшни раздавались удары молота, "Крякнутые сервера calll of duty 4" там находилась кузница.

Но все же я плохо знаю его, хотя мы провели вместе много времени.

Звонить по дороге, чтобы народ снимал шапки, когда мы поедем с господом богом и с конопляным маслом номер три.

Комната за комнатой, дюжины комнат открывались на моем пути.

В длину оно достигало примерно четырех футов и было покрыто чешуей.

Я имею в виду, что ни одно тело не разбито, ни один орган не получил серьезных повреждений.

Затем он долго шел через лес, после чего вышел на дорогу, идущую по более открытой местности.

Хотел ему сварить суп, но он отказался и подарил ее мне.

Он не подвластен ни воле избирателей, ни импичменту.

Одним словом, там не было так скверно даже во время его пути сюда.

У меня здесь перебывало "Игры для nokia c5 бесплатно" очень много молодых людей они тоже учились "скачать игры бесплатно без регистрации на компьютер драки" в университете и чувствовали себя в точности как вы сейчас, но потом вернулись домой, в свои страны, и все "свадебные фоны скачать" пошло на лад, уверяю вас!

Прекрасный принц пришпорил пони, и тот легкими шажками затрусил вперед.

Лучше почитай и повнимательней посмотри вокруг, когда рядом с тобой окажутся другие люди.

Он наклонился и убрал все знаки из палатки еще до того, как взошло солнце.

Вместе "скачать игры wwe 2010" с этой девушкой была индианка, вернее метиска, по-видимому, ее мать.

И действительно, доблестный капитан едва не расхохотался в лицо восторженной толпе.

Если сама девица так же хороша, как ее имя, то Скотт просто счастливец.

Поэтому мы и находимся в вашем распоряжении, готовые вечно возносить вам хвалу!

Я не хочу его применять и не хочу забирать вас обоих с собой.

Я отвернулся к Мартину глядеть на убитого Шнелля мне не хотелось, а Мартин выглядел почти неотличимо от Шнелля, с таким же галуном на "банк возрождение потребительский кредит" мундире и в таких же сапогах.

LAST_UPDATED2