Списък на научните публикации на Дарина Максимова Младенова PDF Печать E-mail
13.12.2008 09:39

1996

 1. [ръкопис] Балкански етнолингвистични успоредици из областта на народната астрономия.Дисертация за присъждане на научната и образователна степен доктор(кандидат на филологическите науки). София, 1996, 544 стр. + 38 карти.

2006

 1. Звездното небе над нас. Етнолингвистично изследване на балканските народни астроними. София: Академично издателство «Проф. Марин Дринов», 2006, 421 с. (вкл. ІV + 43 карти).

Б. Студии

1994

 1. Етнолингвистично изследване набългарските названия на калинка-малинка (Coccinella septempunctata) вбалканска и славянска перспектива - Сб. Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 3. София, 1994, 195 - 285.

1996

 1. Балкански етнолингвистични успоредици из областта на народната астрономия. Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователнастепен доктор (кандидат на филологическите науки). София, 1996. 35 стр.

2001

 1. За наследниците на стб. ÃÐÚÑÒÜ в съвременните български говори.- В: Сб. Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есеннимеждународни четения "Професор Иван Гълъбов", Университетскоиздателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2001, 187 - 218(+ 3 карти).
 2. Към въпроса за относителната хронология на западно-източното деление на българските говори. - Изследвания в чест на чл.-кор. професор Страшимир Димитров. І. София:Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2001 (=Studia balcanica23), 154 - 184 (вкл. 8 карти)

ръкопис

1997

 1. Образът на "другия" в румънските учебници по история (79 стр.) [за фондация "Балкански колежи"]

В. Статии в списания, сборници, публикувани доклади

1990

 1. Облак 'небе' - характерна семантична особеност в някои родопски говори. - Език и литература 1990, кн. 4, 79 - 80.
 2. Представата мълния-змия във вярванията на българи и румънци. - Българска етнография 1990, кн. 6, 15 - 23.

1992

 1. Названия за ‘клепач’ в българските диалекти. - Език и литература 45, 1992, 4, 57 - 62 (+ 1 карта).

1993

 1. (съвместно с М. Младенов, В. Алексова и Л. Шишкова) Наблюдения върху българо-словашки езикови успоредици. - Славянска филология, т. 21 (Доклади и статии за XI Международен конгрес на славистите). С., 1993, 206 - 235.

1995

 1. Някои български диалектни названия на насекомото калинка-малинка - Българска реч. Популярно списание за езикова култура. Год. I / 1995, кн. 1, 19 - 20.
 2. Български диалектни названия на съзвездието Орион. -Българска реч. Популярно списание за езикова култура. Год. I / 1995, кн. 2, 23 - 24.
 3. Балкански успоредици при народните названия на звезди и съзвездия: 4. Астроними с вътрешна форма 'хайдути, крадци'. - Проглас 1995 / 3, 76 - 82.

1996

 1. Балкански успоредици при народнитеназвания на звезди и съзвездия: 3. Назоваване на сутрешната и вечернатаВенера с мъжко и женско лично име. - Български фолклор 1996, кн. 1 - 2, 37 - 57 (с 2 карти).
 2. Балкански успоредици при народните названия на звезди и съзвездия: 5. Астроними с вътрешна форма 'знаци'. - Съпоставително езикознание 1996, кн. 2, 32 - 37.
 3. Българските народни астроними - огледало за историята на българския език. - Български език 1996, кн. 2, 49 - 52.

1997

 1. Die rumänischen volkstümlichen Stern- und Sternbildnamen in der Perspektive der Balkansprachen. - Revue des études sud-est européennes (Bucureşti), 1997/3 - 4, 25 - 32.

1998

 1. Образът на турците в румънските учебници по история. - Образът на "другия" в учебниците по история на балканските страни. С.[издание на фондация "Балкански колежи"], 1998, 101 - 118.
 2. Cercetare etnolingvistică asupra denumirilor balcanice ale Căii Lactee. - Sud-Estul şi contextul european. Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene, IX, 1998, 43 - 52.

1999

 1. Балканските езикови контакти в светлината на ареалната лингвистика. -Сб. Средновековните Балкани. Политика. Религия. Култура. София:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 1999, 223 - 234 (+ 4карти).
 2. Една балканска етнолингвистична успоредица: бълг. секaaвица 'мълния' и неговите балкански съответствия. - Сб. "Диалектология и лингвистична география", Университетскоиздателство "Св. Климент Охридски", София, 1999, 301 - 309 (+ 2 карти).
 3. "Балканское" в балканских народных астронимах. - В поисках "балканского" на Балканах. Балканские чтения 5. Тезисы иматериалы симпозиума (1 - 3 марта 1999 г.). Москва, 1999, 66 - 67[резюме на доклад].

2000

 1. Балкански успоредици при народните названия на звезди и съзвездия: 2. Астроними с вътрешна форма 'мома с кобилица'. - Сб. "Етнолингвистични проблеми на балканските народи (София, 3 - 4 юли 1995). София: ДИОС, 2000, 127 – 146 (+ 1 карта)

2001

 1. Българските диалектни названия за ‘човка’. - Сб. "Българският език през ХХ век" (доклади от конференцията,посветена на проф. д-р Стойко Стойков и 35 години от издаването на Iтом на Българския диалектен атлас), съст. В. Радева, София: Академичноиздателство “Проф. Марин Дринов”, Издателство “Пенсофт”, 2001, 176-196+ 1 карта.
 2. Болгарские диалектные названия серёг в славянской перспективе. -Исследования по славянской диалектологии, вып. 7, Славянская диалектнаялексика и лингвогеография. Отв. редакторы Г. П. Клепикова, А. А.Плотникова, Москва, 2001, 243 - 256 (+ 1 карта).

2002

 1. Die Sterne im bulgarischen sprachlichen Weltbild: 1. Die Sterne leuchten.- Фолклор, традиции, култура. Юбилеен сборник в чест на СтефанаСтойкова. София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 198 - 209.
 2. “Глаза” и “зрение” небесных светил: связь концептов света и зрения в балканских языках и традиционной культуре. - Славяноведение 2002/6, 72 – 86.

2003

 1. К проблематике ареального исследования турецких заимствований в диалектах болгарского языка. – В поисках “ориентального” на Балканах. Античность. Средневековье.Новое время. Тезисы и материалы. Балканские чтения 7. 24 – 26 марта2003. Москва, 2003, 89-93

2004

 1. Балканский тип астронимической системы. – Вопросы ономастики. Екатеринбург, 2004. Вып. 1, 48 – 55.
 2. Болгарские ареальные соответствия славянским заимствованиям арумынского диалекта.– Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах. Международнаянаучна конференция. Санкт-Петербург, 11 – 12 июня, 2004. Тезисыдокладов. Санкт-Петербург: Наука, 2004, 25-26.

2005

 1. Контаминацията в светлината на ареалната лингвистика. – Български език, 2004, кн. 4, 95–100.
 2. Производната и метафоричната лексика от гледище на ареалната лингвистика. – Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината проф. д.ф.н.Василка Радева. Съставители Ю. Стоянова, Г. Дачева, Н. Павлова, Н.Михайлова, В. Миланов. София: Университетско издателство "Св. Кл.Охридски", 2005, 126–146 (вкл. 1 карта).
 3. Болгарские ареальные соответствия славянским заимствованиям в арумынском диалекте.– Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах. Материалымеждународной научной конференции (Санкт-Петербург, 11–12 июня 2004г.). Отв. ред. А. Н. Соболев, А. Ю. Русаков. Санкт-Петербург – Мюнхен:Biblion Verlag, 2005, 176–188.

2006

 1. Die Nord-Südgliederung desbulgarischen Sprachraums und die rumänische Sprache. - Revue des étudessud-est européennes (Bucureşti), XLIV, 2006, 423–448.
 2. Една фонетично-лексикална изоглоса в българския език: патлиџ`ан - патлъџ`ан, патлаџ`ан ’патладжан’, ’домат’. – Българска реч, 2006 (12), 2–3, 75–83.

2007

 1. Български преселнически говори и историческа лингвистична география. – Сб. Българските острови на Балканите, 2007: Издателство Фигура, 103–118 (вкл. 3 карти и 3 схеми).

под печат

 1. Балкански успоредици при народните названия на звезди и съзвездия: 1. Астроними с вътрешна форма 'ралица (част от ралото)'. - Сб. "Българска книжовна и народна реч", Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София (13 маш. стр. + 1 карта).
 2. Le modèle onomasiologique balkanique de l’astronyme ‘manche et sep d’araire’ et le terme agricole bulgare ралица. – Études balkaniques (Paris), 2006, 21 p. et 5 cartes, 6 schémas.

Доклади 

 1. Балканские этнолингвистические параллели в области метеорологии: гром - доклад на VI международен конгрес по балканистика, септември 1989, София, 5 маш. стр.
 2. Der Heilige Elias als Donnergott bei Bulgaren und Griechen. -доклад на VI-ия Международен българо-гръцки симпозиум, септември 1991, София, 6 маш. стр.
 3. [съвместно с М. Младенов, В. Алексова и Л. Шишкова] Наблюдения върху българо-словашки езикови успоредици. - XI Международен конгрес на славистите, септември 1993, Братислава, 7 маш. стр.
 4. Балкански успоредици при народните названия на звезди и съзвездия: 1. Астроними с вътрешна форма 'ралица (част от ралото)'.- доклад на националната конференция "Българска книжовна и народна реч"в памет на ст. н. с. д-р Максим Младенов, февруари 1995, София, 13 маш.стр. + 1 карта.
 5. Българските народни астроними - огледало за историята на българския език. - доклад на националната конференция в памет на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев, ноември 1995, София, 6 стр.
 6. Балкански успоредици при народните названия на звезди и съзвездия: 2. Астроними с вътрешна форма 'мома с кобилица'. - I българо-румънска среща на тема "Етнолингвистични проблеми на балканските народи", 1995, София, 25 маш. стр. + 1 карта.
 7. Astronimele populare româneşti în perspectivă balcanică. - II българо-румънска среща на тема "Етнолингвистични извори за Югоизточна Европа", 1996, Букурещ, 8 стр.
 8. Cercetare etnolingvistică asupra denumirilor balcanice ale Căii Lactee. - IV българо-румънска среща на тема "Етнолингвистични извори за Югоизточна Европа", 1998, Букурещ, 9 стр.
 9. Ареална характеристика на турски заемки в българските диалекти. - доклад Международния научен симпозиум по проблемите на етимологията,на общото, индоевропейското, балканското и славянското езикознаниепослучай 90 години от рождението на акад. Владимир Георгиев (1908 -1986), октомври 1998 г., гр. Банкя, 6 стр. + 16 карти.
 10. "Балканское" в балканских народных астронимах. - V Балканские чтения. В поисках "балканского" на Балканах, март 1999, Москва, 10 стр.
 11. За "очите" и "гледането" на небесните светила в балканската традиционна култура. - доклад на V българо-румънска среща "Език и култура на Балканите", септември 1999 г., 6 стр.
 12. Българските диалектни названия за 'обици'. - доклад на националната конференция "Българският език през ХХ век",посветена на паметта на проф. д-р Стойко Стойков и 35 години отиздаването на I том на Българския диалектен атлас, декември 1999 г.,София, 7 стр.
 13. Stelele în imaginea lingvistică a lumii la bulgari şi la români. - доклад на VІ българо-румънска среща “Etimologia în perspectivă etnolingvistică”, Букурещ, юли 2000, 8 стр.
 14. Славянските заемки в балканските езици през призмата на българската лингвистична география.- доклад на VІІ българо-румънска среща на тема “Балкански лингвистичнии културни взаимодействия”, София, юли 2001, 6 стр. (+ 3 карти)
 15. Болгарские ареальные соответствия славянским заимствованиям в арумынском диалекте. – Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах, Санкт-Петербург, 11-12 юни 2004 (+ 8 карти)
 16. Repartizarea areală nord-sud a teritoriului lingvistic bulgar şi limba română. –доклад на българо-румънския симпозиум на тема Realităţi caracteristiceale Sud-Estului european şi metode moderne de cercetare, Bucureşti,19.09.2005, 8 с.
 17. Български преселнически говори и историческа лингвистична география. – Българските “острови” на лингвистичната карта на Балканите, международна конференция, София, 4–6.11.2005, 9 с. + 3 карти.
 18. Как доматите и патладжаните се срещнаха на Балканите. Етнолингвистично изследване. – доклад на българо-румънската конференция на тема “Характерни явленияв Югоизточна Европа и модерните методи за тяхното изследване”, София,11.09.2006, 8 стр.
 19. Roşii şi vinete în graiurile bulgăreşti din România. –доклад на българо-румънско-руската конференция на тема „Caracteristiciale realităţilor Sud-Estului european şi metode noi de abordare”,Bucureşti, 14.09.2007, 7 стр.

Рецензии 

 1. I. Cuceu, M. Cuceu. Vechi obiceiuri agrare româneşti. Tipologie şi corpus de texte. I. Bucureşti, 1988, p. 255. - Български фолклор, 1991, 3, стр. 119 - 121.
 2. Ю. Г р и ц е н к о. Ареальне варіювання лексики. Київ, Наукова думка, 1990. 269 стр. - Съпоставително езикознание 1995, 4-5, 65 - 72.

Други 

 1. [Отзив] Table ronde: les problèmes ethnolinguistiques des peuples balkaniques. – Études balkaniques 1995, кн. 3-4, 231 - 232.
 2. [Отзив]Conference internationale consacrée aux sources ethnolinguistiques surl'Europe du Sud-Est. – Études balkaniques 1999 / 1 - 2, 250 - 251.
 3. [Отзив]В поисках "балканского" на Балканах. (V балканские чтения, Москва, 1 -3 марта 1999 г.). - Балканско езикознание (Linguistique balkanique),XL, 1999 - 2000, 1, 77 - 83.
 4. [Отзив] Les phénomènescaractéristiques en Europe du Sud-Est et les méthodes modernes de lesétudier. – Études balkaniques, под печат.

Съставител 

 1. Съставители В. Алексова. Д.Младенова. Етнолингвистични проблеми на балканските народи (София, 3 -4 юли 1995). София: ДИОС, 2000, 156 с.
 2. М. Сл. Младенов.Диалектология. Балканистика. Етнолингвистика. Избрани статии.Съставители и редактори: Г. Колев, Д. Младенова, О. Младенова.Отговорен редактор: Д. Младенова. София: Университетско издателство“Св. Климент Охридски”, 2008, 850 с.

Вряд ли нужно ""ожидать, что они захотят вернуться.

И в нашей крепости, ""как и всюду, справляли праздник.

Еще ""одна автоматная очередь, и грохот ""сапог на лестнице в холл.

И "Скачать вкопт для опера"я передал Рейгарту слышанный мною разговор.

Лунное зарево над ""восточным кряжем ""разгоралось все ярче.

Эти отметины мы индентифицировать не смогли, они не принадлежат ни одному из известных нам существ, как обычного, так и сверхъестественного мира.

Если глянуть на ""карту, то и буквально угол.

Это говорит ""Зебулон Стумп из Кентукки.

Пока ""я шел к ней, прошло десять или пятнадцать секунд именно ""столько времени ""потребовалось ей, чтобы решиться кивнуть и слегка улыбнуться.

Прыгайте ""на землю и ползите к парадной двери.

Они помогают только если стоишь рядом.

Доктор Бартелми, невысокий, загорелый, с сединой на ""макушке, жилистый, ступил в комнату голубые глаза широко открыты и одна рука слегка приподнята.

Несмотря на то, что раны Мориса не были такими тяжелыми, как у его противника, он тоже был прикован к постели.

Да, это удовольствие вам дорого обойдется.

Девушек пощадили им не придется увидеть ужасное зрелище, хотя трудно было предполагать, что злодей удалил их отсюда именно по этой причине.

Всем стало тесно, людей развелось до черта!

Даже негры, менее чувствительные к зною, прекратили свою болтовню и, сбившись в кучки, безмолвно плетутся позади фургонов.

Сосны сменились зарослями вечнозеленых деревьев с широкими, твердыми, как кожа, глянцевитыми, блестящими листьями.

Сейчас нет времени рассуждать об этом.

Соучастники, подкупленные негодяи, которые до последнего момента поддерживали его, теперь уже не могут помочь ему их сочувствие бесполезно.

В прошлом он поступал так только один раз, когда заявил, что потеряно богатство его предков.

Мой муж,-начала она мусолить старую историю,-был такой осторожный и сидит теперь, бедняга, ни за что ни про что, а такие вот разгуливают на свободе, удирают с военной службы.

Рубин, мне это в тебе нравится, заявила Беатрис.

Все, что ее интересует, это ее собственное тело.

Не думаю, чтобы она представляла собой угрозу для нашей безопасности.

До сих пор нам как-то не приходило в голову, что нас в "заполнить заявку на автокредит"самом деле осаждают.

Адепт, может, несколько дряхл, но только "кредит потребительский при разводе"несколько.

Я всегда полагал, что одна "кредит 25"ракета это уже предупреждение.

Чиун с удовлетворенным вздохом отложил кисточку с ручкой из бамбука.

В любом случае я могу копать лишь какое-то определенное время из расчета моих сил и только на разумную глубину.

закричал юноша, схватив холодную руку друга и прижав ее к своей груди.

Маусглов стал медленно поднимать глаза, пока его взор не застыл прямо над головой.

Всех этих людей я когда-то любил или ненавидел, и объединяло их лишь одно смерть.

Не принадлежали ему ни сломанная щиколотка, ни нос, который начал кровоточить, ни горло, забитое пылью.

Клерк снял перо, нервно поиграл им и заменил.

Нам, в Халифате, по душе хорошие люди,-он улыбнулся.

Этого выдала его девчонка, потому что он танцевал в трактире с другой.

Их тяжелые корни опускаются на дно и застревают в иле, который крепко держит их на месте.

Просто воспоминания о подобного рода турнирах доставляют нам удовольствие.

Это были старые маразматики, внезапно оказавшиеся на пороге войны.

Ствол упирался Биллу в лоб, палец лежал на спуске.

К Аззи подошел носильщик гоблин из числа тех, что вечно крутятся на вокзалах в надежде разжиться парой-другой монет.

Далеко внизу она разглядела молочно-белое море и в нем темные пятнышки греческие острова, и решила, что "игры со страшным концом"создавшаяся ситуация не настолько критическая, чтобы оправдать самоубийство.

Казалось бы, ты должен знать кое-что о Пустыне, проведя в ней столько лет.

Последний взрыв сорвал меня со стены, ответил Лунная Птица.

Теперь прикрой рот и слушай внимательно дальше.

Но сюда никто никогда не заглядывает!

позвал Танатос, и на одно короткое мгновение его лицо стало похожим "Трое из леса. Трое в песках"на лицо Террамы.

Надеюсь, вы позволите мне проводить вас и убедиться "Стезя смерти"в том, что вы "Введение в психоанализ. Лекции"благополучно добрались домой.

Пощади меня, Господин, и "Моби Дик, или Белый Кит"я буду служить тебе!

У меня есть смягчающие обстоятельства.

Прищурившись, Фауст начал всматриваться в даль, пытаясь проникнуть сквозь завесу серого "Если хочешь быть счастливым. Учебное пособие по психотерапии и психологии общения"тумана, в котором тонули берега и расплывались контуры деревьев.

Его окружали приливы энергии, и это напоминало то место, которое он покинул.

Так мог говорить лишь человек, не способный обманывать.

Это, по словам Смита, делалось для того, чтобы предотвратить случайный ядерный удар.

Когда же Онопа стал отрицать это, агент заявил, что он лжет.

Мне пришлось несколько раз разговаривать с ним.

Если это не удастся, сразу же убей меня.

Он не из тех, кого можно вызвать на дуэль, по крайней мере, мне, при моем положении, это не к лицу.

Мы будем там, когда "Программа для построения чертежей"солнце поднимется высоко.

Билли приблизился "скачать кто ты"к стене, найдя точку "скачать песни про любовь бьянка"опоры, подтянулся на руках и "скачать любэ скворцы"стал карабкаться.

При столкновении двигатель сорвался "звёздные войны войны клонов игра скачать торрент"с креплений и покорежил корпус.

Его повязка спала, разорванная, правая коленная чашечка "скачать майнкрафт 1 1 0"сместилась.

Поль прикрыл глаза от солнца и посмотрел вперед, выискивая в "кино альбом скачать"небе механическую птицу, которая уже превратилась в точку.

Вопрос оказался для него слишком трудным.

Видно сокола по полету, загадочно ответил Михаил.

Он "скачать грамоты и дипломы" сам вынянчил Лунносветную и, не "парус скачать лепс" подпуская никого к дочке, вырастил из "песня группы ласковый май скачать" нее загадку.

Поэтому я махнул рукой и пошел дальше.

Тогда в том, что "руки вверх скачать уходи" касается любви, "алексей савченко жизнь игра" вы человек, а в отношении ненависти нечто иное.

Это "скачать переводчик текст" уже произошло,-мурлыкала Сибелита,-и что сделано, "Скачать русификатор для fear 3" то сделано.

Но судя "скачать игру правило дорожное движение" по тому, как выросли деревья вокруг, прошло заметно больше времени, чем я думал.

С грохотом разорвавшегося бумажного пакета на поезд обрушился град мелких "Рисунок карандашом шаг за шагом" камней красного и розового цвета.

Я видел его изумленное лицо, когда проделывал это.

Ну, пошли, сказал Джей, открывая дверь и делая несколько нетерпеливых шагов.

Он заметил что сапоги его спутника ступали бесшумно, хотя под ногами был гравий.

Думаю, что вам даже ни разу не придется обнажить свою шпагу, поскольку "Тайная сила глаз" вы не обучены биться на шпагах.

Боюсь, что за всем этим скрывается крупный долг.

Я "Шпаргалка Налоговое право" бы посоветовал вам поступить именно так, сказал Чиун.

Увидев их, Мейтланд вспомнил раненую крысу, пробежавшую по его ноге.

Если бы вы думали, то "наследование банковских вкладов" не мычали бы.

Громкий щелчок донесся до меня из-за "Как писать письма по-английски" стены.

Такие минуты редки, такие минуты быстротечны, но всегда ярко светят нам, если сумеешь их поймать, измерить, сохранить, и потом, в тяжелые "вклады в пушкино" времена, возвращаешься к ним там, в светлых чертогах памяти, на фоне языков пламени.

Дай-ка посмотреть, откликнулся Джон, беря в руки пульт.

Я "скачать книгу пдд 2012" расслышал свои собственные приглушенные проклятия.

Заводы были остановлены, рабочие получили оружие и "мультики для ipad скачать" присоединились к армейским отрядам, защищающим город.

Он глядел "Скачать проигрыватель windows media 12 для windows 7" поверх него, "Krec альбом скачать" туда, где, окрашенный восходящим солнцем, туман стелился по зачарованной местности, "музыку скачать с радио европа плюс" вновь и вновь преображая ее "скачать прототип 2 картинку" пейзаж.

Знаешь, у меня никогда не было семьи.

Воан расстегнул ее рубашку покрытыми шрамами "игровые автоматы играть бесплатно смс" пальцами и достал ее маленькую грудь.

Вот почему мы установили эти посты.

Неважно, что они тоже были чем-то заделаны, все равно подвалы с окнами вряд ли кто-нибудь станет строить.

Что ж, "Sims 3 персонажи скачать" Римо, тебя не переупрямишь!

На одной из фресок хорошо сохранившейся, с прекрасными тонами, хотя и несколько грубоватой манерой письма, Римо вдруг увидел изображение комнаты, живо напомнившей ему сокровищницу Синанджу.

LAST_UPDATED2