О изразима плав и модар PDF Печать E-mail
Автор: Милка Ивић   
14.10.2009 04:16

Južnoslovenski filolog, 1996; Ogledi o lingvistici 3

 

Već su odavno vodeći semantičari sveta (Palmer, na primer - v. Palmer 1977:74-75) zapazili da je sudbina leksike boja u jezicima u velikoj meri određena time što čovek, pri susretu s nekom datom kolorističkom stvarnošću, ne uočava samo njenu konkretnu hromatsku vrednost, već i to kako se ta vrednost u datom slučaju ustrojava: u svojoj bleđoj ili zagasitijoj verziji, s izvesnim sjajem u sebi ili bez ikakvog sjaja. Upravo ta okolnost takvog vizuelnog registrovanja fenomena boje i "otvara vrata" mogućnostima nesaobraznih leksičkih rešenja - kolorističke datosti moguće je, naime, imenovati i bez vođenja računa, i sa vođenjem računa o prisustvu / odsustvu sjaja u njima, a ima i prilika kad je komunikacijski relevantno saopštiti samo toliko da li je boja ostvarena u svetloj ili u tamnoj nijansi, bez ulaženja u to o kakvoj se hromatskoj posebnosti u datom slučaju radi.

Za uspešno bavljenje nazivima boja najvažnije je ne gubiti iz vida činjenicu da su čulna opažanja stvarnosti i njeno perceptualno kategorizovanje dve neidentične pojave - poručuje nam Konklin, proslavljeni proučavalac principa po kojima se boje iskazuju u filipinskom jeziku hanuno (Conklin 1964: 192). Govorni predstavnici toga jezika,po civilizaciji drugačiji od nas, uočavajući boju određenog bilja, zanemaruju dosledno njenu hromatsku dimenziju, pa se usredsređuju na dimenziji svetline / tamnoće i na onome što se u datom slučaju, iz ostvarenog svetlog / tamnog kolorita, "iščitava" o fiziološkoj situaciji biljke o čijoj se boji radi: da li je ona u punoj svežini, u naponu bujanja, ili naprotiv - u procesu gubljenja svojih životnih sokova, odnosno u stanju uvelosti, sasušenosti (v. Conklin 1964:191).

Podaci koje je K onklin pribavio veoma su impresionirali mnoge istaknute semantičare. Tako je, na primer, povodom tih podataka, još početkom sedamdesetih godina, Apresjan (Aпресян 1974:59) veoma umesno upozorio na potrebu što detaljnijeg istraživanja značenja kolorističkog vokabulara najrazličitijih jezika, uveren u mogućnost otkrića, na tom problemskom području, i novih dokaza o pojavi marginalizovanja hromatske datosti boje u korist nekih drugih diferencijalnih obeležja (koja se, u nekim jezicima, pod određenim okolnostima, smatraju prioritetnim s komunikacijske tačke gledišta).

Ne smemo zaboravljati da su nam, poodavno već, pojedini indoevropeisti - Špeht, na primer, predočili, a na osnovu svojih uvida u leksički fond davnašnjih indoevropskih plemena, kako su ti naši prastari preci imali mnogo ravnodušniji odnos prema boji od nas ("den Indogermanen offenbar der Farbenton an und für sich sehr viel gleichgültiger als uns war" - Specht 1944:213). Ova opaska je u punom saglasju s indikativnim podacima prikupljenim iz vokabulara najrazličitijih jezika, i živih, i mrtvih, koji svi upućuju na isti zaključak: ljudi koji su bili / koji su još uvek civilizacijski veoma neslični tehnološki visoko razvijenom svetu današnjice nisu imali / nemaju naviku urbanog čoveka našeg doba da se usredsređuju na samu boju kao takvu. Suočeni s bojom, oni su obraćali / oni obraćaju najviše pažnje na to kakav je stepen njene svetline, odnosno zagasitosti, i da li ona ima ili nema nekog sjaja u sebi.

Karakteristično je, na primer, da su u izražajnom fondu predstavnika latinskog jezika postojale dve reči za 'belo' i 'crno': candidus = 'belo sa sjajem' / albus = 'belo bez sjaja'; niger = 'crno sa sjajem' / ater = 'crno bez sjaja', a da se takva leksička dvojnost nije dosledno reprodukovala i kasnije, u romanskim jezicima - iako je i francuskom noir, i italijanskom nero, i rumunskom negru latinsko niger leksički "predak", sva ta tri izraza služe danas iskazivanju crne boje kao takve, "bez ikakve primisli na blesak" ("sans aucune idée d'éclat" - Marcu 1965:304). Još krajem osamdesetih godina, zaslugom Borisa Hlebeca, upozoreni smo na činjenicu da i srpski vokabular boja nosi u sebi vidljiv trag te izrazite sklonosti ljudi prethodnih razvojnih epoha ka pomnom vođenju računa o prisustvu / odsustvu sjaja u boji; suočavajući upotrebu prideva crn s upotrebom prideva vran u srpskom jeziku, Hlebec je izveo pravilan zaključak: "vran je 'sjajno crn' i ide poglavito uz imenice u značenju dlake" (Hlebec 1988:149). U ovom kontekstu razmatranja umesno je podsetiti se i antičkih Grka: kod Homera se opaža naglašeno nastojanje ka obelodanjivanju blistavog / ugašenog izgleda boje, kao i stepena otvorenosti / zatvorenosti nijanse u kojoj je ona u datom slučaju ostvarena - tvrdi nam Helmut Dirbek, vrsni poznavalac Homerovih jezičkih postupaka u tom pogledu (v. Dürbeck 1977:17).

Za ljude koji su civilizacijski potpuno okrenuti ka osmatranju prirode i mena u njoj, čak i veću važnost od prisustva / odsustva sjaja u boji može imati, pod određenim okolnostima, njena upadljivo svetla / upadljivo tamna otelotvorenost. Potvrdu takvom zaključku doneli su sobom stručni izveštaji, pristigli pred naučnu javnost tokom proteklih decenija, o stanju stvari u leksikonu boja pojedinih etničkih skupina nastanjenih na zabitim geografskim prostorima. U znamenitoj studiji Berlina i Keja o tome kako se boje imenuju širom jezičkog sveta[1] nalazi se, na primer, pored mnogih drugih, i ovo obaveštenje: u nekim domorodačkim govorima Nigerije postoje dve reči - pupu i ii - od kojih prva pokriva značenjski sobom sve nijanse najsvetlijeg plavog i sivog, dok je drugom iskaziv svaki taman kolorit, uključujući tu i onaj najtamniji - 'crno', pa stoga njih pojedinci i ne smatraju nazivima boje kao takve, već izrazima specijalizovanim za iskazivanje njene svetline, odnosno tamnoće (Berlin/Kay 1969:30). Još je ranih pedesetih godina Nensi Hikerson (Hickerson 1953:186-187) zapazila kako su u indijanskom jezikn lokono (iz južnoameričke jezičke porodice aravak) nazivi boja namenjeni prvenstveno iskazivanju sjaja, svetline, a početkom sedamdesetih, imajući za sobom još bogatije iskustvo sa vokabularima civilizacijski zaostalijih etničkih sredina, ista autorka, u svom kritičkom osvrtu na upravo pomenuti rad Berlina i Keja, izjavljuje kako je definitivno sklona uverenju da takva namena tih naziva preovlađuje na vrlo širokim geografskim prostranstvima, u mnogim urođeničkim jezicima sa tla Amerike, Australije i Polinezije (Hickerson 1971:268). Kad se svemu tome doda i ono ovde već pominjano Konklinovo obaveštenje o leksičkoj situaciji u hanuno jeziku, nema mesta sumnji u umešnost zaključka o civilizacijskom "uzrastu" kao faktoru koji presudno utiče na psihološki odnos ljudi prema boji, što na razini izražajnih mogućnosti vokabulara neizbežno nalazi sebi odgovarajuće pokazatelje.

U svome radu Plava boja kao lingvistički problem (koji je objavljen 1994. na stranicama Južnoslovenskog filologa, a zatim preštampan u Ivić 1995) ja sam, pokušavajući da rekonstruišem razvojni put izraza plav u srpskom jeziku, pošla od pretpostavke da je taj izraz prvobitno služio kao odredba otvorenosti, bledoće boje, a ne nje same kao takve. Da je u pradavnim vremenima bilo upravo tako kako sam pretpostavila, potvrdu mi je pribavio, neočekivano, sam jezik.

Naime, među inovacijama kojima je, u protoku brojnih stoleća, podlegala prvobitna upotreba prideva plav na tlu srpskih narodnih govora zasvedočena je i jedna do koje nikako ne bi moglo doći da se pridevom plav nije prvobitno ukazivalo na svojstvo svetline, bledoće : u Lici je, krajem XIX veka, postojao priloški oblik plavo čija se uloga sastojala u bližem određivanju boje kao otvorene, svetle . O tome nas obaveštava antropolog Vid Vuletić-Vukasović u svome napisu o narodnom bojadisanju,[2] koji je objavljen 1899. godine u Bosanskoj vili.[3] Konstatujući, prvo, da "Ličanin poznaje", sem bele boje, još i "crljenu, zelenu, modru, žutu i crnu", naš izveštač nastavlja ovako: "glavnoj vrsti boje narod dodaje: crljenilo mrko, plavo, a tako biva i zelenilo. Modrilo je vazda modrilo, a samo se plavijemu kaže: slabo se omodrilo - a ako je jako, t.j. skurije:[4] dobro se omodrilo. Žutilo može biti po sili boje [prored je moj - M.I.] plavo, puno plavo, mrko (čanjgasto) [5] ".

U istom je smislu rečit, autentičan, impresivan i podatak koji je objavio Miodrag Marković (Marković 1986, odrednica zagasan) o tome šta znače izrazi zagasan i plav u njegovom zavičajnom govoru Malog Izvora u Crnoj Reci - a taj se lokalitet nalazi upravo na suprotnom, istočnom delu srpske jezičke teritorije: "zagasan, sna, sno, tamno crven (ovaj se izraz upotrebljava za boje koje se žele iskazati kao zatvorene, kao što se izraz plav upotrebljava za oznaku da je boja otvorena, kao na pr.: sinja[6] zagasna, sinja plava, žuta zagasna, žuta plava)".

Pošto naši dijalektolozi, neupućeni u problem, nisu do sada bili okrenuti ka tome da, idući na jezički teren, tragaju, pored ostalog, i za eventualnim postojanjem ovde opisane determinativne upotrebe izraza plav, mi ne možemo znati ni dokle je takva upotreba bila prisutna na ličkim dijalekatskim prostorima, ni ima li je danas još gde izvan Crne Reke. Iz istih razloga ostaje nam zasad samo da nagađamo hoće li ili neće još s neke strane pristići verodostojne informacije o onom istom o čemu nas obaveštava Marković opisujući crnorečki princip upotrebe izraza zagasan: da se leksičkom oznakom tamno crvenog mogu, na odgovarajući način, determinisati nazivi onih boja "koje se žele iskazati kao zatvorene". Jedno, međutim, znamo pouzdano: izrazu modar (čije je značenje ne samo u standardnom jeziku, već i u mnogim narodnim govorima: "koji je tamnoplave, zatvorenoplave boje (obično s primesom ljubičastog)" - RSANU, odrednica modar) dodeljuje se u pirotskom govoru uloga priloške odredbe u smislu 'tamno'. O tome nas obaveštava Novica Živković (Živković 1987, odrednica modro) ovim rečima: "modro: uz reči koje označavaju boju ima značenje tamno, zatvoreno: modro-zeleno tamno zeleno; modro-plavo tamno plavo i sl." Na dijalektolozima je sada da provere postoji li takva ista upotreba reči modro još negde na dijalektološkom terenu ili je "pirotski slučaj" sasvim usamljen fenomen.

Godine 1993. naučna javnost je obaveštena, zaslugom dr Nedeljka Bogdanovića (Bogdanović 1993:38), da se u selu Bučumu (svrljiški kraj) "za žito bujna vlaća" kaže "modro ko oričina (alga)", odnosno "modrije se". Od dr Vilotija Vukadinovića, koji je takođe lingvista i takođe iz svrljiškog kraja, ali iz drugog sela - Beloinja, doznala sam da i u Beloinju "reči modro i modrije se označavaju ono što je tamnozeleno (uprkos činjenici da postoje reči zelen, zeleni se za označavanje zelene boje): Njiva nađubrena, žito modro, dobro napreduje; Nasejali đubre na vreme, pa se žito modrije"[7]. Mr Milosav Tešič, autor monografije o govoru Lještanskog (kod Bajine Bašte), obavestio me je da se u selu čiji je jezik opisao kaže: Modri se raž. I za Bosnu sam imala najkompetentnije informatore - dijalektologe, a pri tom Bosance: dr Slobodana Remetića i mr Milorada Simića. Prvi mi je potvrdio da se u njegovom rodnom selu Kovačići (kod Kladnja) narod služio izrazom modri se onda kad se radilo "o bujnom rastinju koje ima tamno zelene listove, odnosno stabljike", prenoseći mi uz to doslovno ove reči svoje majke (izbeglice iz Kovačića): "Za kokuruze obično kažemo: modre se kokuruzi, kolko su, biva, dobri", dok mi je drugi moj informator, mr Simić, uz obaveštenje da se u njegovom rodnom mestu Obadi (kod Srebrenice) kaže: "modri se kukuruz, bie mrak iz njega", preneo i informaciju Mile Štulić, izbeglice iz sela Žlijebac (kod Bratunca): "Modri se šenica, žito, ako je previše zeleno".[8]

Ispostavilo se, dakle: taj (iz perspektive naših urbanih jezičkih navika gledano gotovo neverovatan) fenomen iskazivanja zagasitosti zelenog nazivom za tamno plavo nije ni tako redak kako bi neupućeni mogli pomisliti - izveštaji o njemu pristigli su nam i sa istoka, i sa zapada, i iz centra teritorije na kojoj se protežu srpski (ekavski i jekavski) narodni govori. Čim se, međutim, u osmatranje uključe sasvim drukčiji, opštelingvistički usmereni saznajni vidici, postaje jasno da nikakvom njegovom kvalifikovanju u smislu "neverovatan" mesta, u stvari, nema. Jer - za pojave slične ovoj koju upravo razmatramo znaju i neki drugi indoevropski jezici, slovenski i neslovenski. Dovoljno je, recimo, podsetiti se ovih dveju činjenica: reč синий , kojom se u današnjem ruskom označava tamno plavo, korišćena je, u ranijim razvojnim epohama ruskoga jezika, ne toliko kao naziv određene boje, koliko kao leksička oznaka zagasitosti bilo kojeg kolorita ("moins une couleur précise, que la coloration sombre applicable à toute couleur" - Unbegaun 1963:90), dok je u savremenom velškom reč glas, koja inače funkcioniše kao prevodni ekvivalent engleskog blue (= naše plav u sintaksičkim spojevima tipa plav šešir, plavo nebo i sl.), upotrebiva i za imenovanje zelenog kolorita, ukoliko se radi o travi i bilju uopšte ("Modern Welsh ... uses the word glas to refer to grass and other growing things, though glas otherwise translates English blue" - Palmer 1977:75-76).

Mada je dovoljno upućenima u opštelingvističku problematiku poznato, dakle, da su, tu i tamo u jezičkom svetu, leksici boja dostupne, u odnosu na biljke, neke specifične determinacione mogućnosti, ipak - punu obaveštenost o tom fenomenu tek treba dostignuti. U ovom pogledu stručnjaci još uvek nisu prevazišli fazu prikupljanja odgovarajućeg leksičkog materijala, ali je već na osnovu onog što se dosad pribavilo sasvim jasno da će taj materijal, kad bude svestrano razmotren i uverljivo protumačen, otvoriti neke značajne uvide u psihu i komunikacione potrebe onog dela čovečanstva koji je životno najtešnje povezan s prirodom, što ujedno podrazumeva da će glavni korisnik tih novostečenih uvida biti ne toliko nauka o jeziku, koliko nauka o ljudskom stvoru u celini. Odlučivši se da objavim ovaj svoj izveštaj o stanju stvari na našim govornim prostorima, ja sam, priznajem, imala pre svega na umu tu okolnost (a ne samo, i ne toliko dobrobit naše domaće - dijahrone i sinhrone - dijalektologije).

Napomene

 1. O opštelingvističkom značaju te studije v. Ivić 1995:25, nap. 17.
 2. Na postojanje ovog teksta upozorila me je mr Rada Stijović, saradnik Instituta za srpski jezik SANU, a da sam joj ja izuzetno zahvalna zbog toga, to nije teško pogoditi.
 3. Iste podatke o narodnim nazivima boja i izrazu plavo iznosi Vid Vuletić-Vukasović, gotovo identičnim rečima, i na str. 64 svoje knjige sa naslovom Napomene, koju je o svom trošku štampao (u štampariji "De Giulli i dr."), a na čijim koricama nije posebno zabeleženo ni koje godine, ni u kojem mestu.
 4. Skur, kao što je poznato, znači 'taman'. Sredinom sedamdesetih godina pribavljen nam je podatak o tome da se u ličkom govoru kaže škurije, a ne skurije: "Isto je vako bilo žito - samo malo škurije" (Narančić 1975:133). Budući rodom iz okoline Dubrovnika (iz Brsečine), gde se govorilo skur (v. Budmani 1883:166), Vid Vuletić-Vukasović je najverovatnije nesvesno, po navici, iako inače navodi ličanske reči u njihovom autentičnom leksičkom liku, zamenio tamošnje š- "svojim" s-.
 5. Ova reč nije zabeležena u RJA, a nema je ni u zbirci leksičke građe Instituta za srpski jezik SANU. A što se tiče izraza mrko, on se ovde upotrebljava (a tako i danas u nekim narodnim govorima) kao oznaka značenja 'tamno', 'zagasito'.
 6. O upotrebi izraza sinj na području istočnosrbijanskih govora v. Ivić 1995:80.
 7. Na ovu listu primera trebalo bi, po svoj prilici, staviti i ovaj: Kukuruz posle plahovite kiše, buknuo, pa se modri kao čivit. On je preuzet iz jednog teksta Sretena Pašića, objavljenog 1904. u Brankovom k olu, a navodi ga RSANU, pod odrednicom modreti se, kao odgovarajuću ilustraciju kojom se dokumentuje ispravnost definicije značenja toga glagola: "biti modar, ispoljavati se modrom bojom, padati u oči modrinom". Obrađivača te leksičke jedinice je, verovatno, "zavela" ona odredba kao čivit. Čivit je, odista, obično svojevrstan simbol intenzivno plavog, ali je moguća i njegova upotreba u značenju krajnje tamnog, bez ikakvog insistiranja na 'plavom' (imajući u vidu leksičku situaciju u makedonskom, Olivera Jašar-Nasteva vrlo umesno o tome govori - v. Jашар-Настeва 1981:70, nap. 35).
 8. Koristim se ovom prilikom da svim mojim ovde pomenutim informatorima i ovako javno izrazim svoju najveću zahvalnost. Da mi oni nisu pribavili relevantan dijalekatski materijal, ovaj rad ne bi bio napisan.

Citirana literatura

 • Апресян 1974: Ю.Д. Апресян, Лексическая семантика. Синонимические средства языка, Москва.
 • Berlin/Kay 1969: Brent Berlin and Paul Kay, Basic Color Terms. Their Universality and Evolution , Berkeley and Los Angeles, University of California Press.
 • Bogdanović 1993: Nedeljko Bogdanović, Imenovanje bilja po boji, III simpozijum o flori jugoistočne Srbije. Zbornik radova 4. Fitolingvistika, izd. Univerzitet u Nišu i Tehnološki fakultet u Leskovcu, 35-40.
 • Budmani 1883: Pero Budmani, Dubrovački dijalekat kako se sad govori, Rad JAZU knj. LXV, Zagreb, 155-179.
 • Conklin 1964: Harold C. Conklin, Hanunoo Color Categories, Language in Culture and Society. A Reader in Linguistics and Anthropology, edited by Dell Hymes, New York, Evanston, and London, Harper and Row Publishers, 189-192.
 • Dürbeck 1977: Helmut Dürbeck, Zur Charakteristik der griechischen Farbenbezeichnungen, Bonn.
 • Hickerson 1953: Nancy P. Hickerson, Ethnolinguistic Notes from Lexicons of Lokono (Arawak), International Journal of American Linguistics 19,186-189.
 • Hickerson 1971: Nancy P. Hickerson, prikaz knjige Berlin/Kay 1969, International Journal of American Linguistics, Vol. XXXVII, No 2, 257-270.
 • Hlebec 1988: Boris Hlebec, Nazivi za boje u "Srpskom rječniku", Međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane XVII/1, Beograd, 145-151.
 • Ivić 1995: Milka Ivić, O zelenom konju. Novi lingvistički ogledi, (=Biblioteka XX vek, 82).
 • Jашар-Настeва 1981: Оливeра Jашар-Настeва, Лeксико-сeмантич-киот подсистeм на бои во соврeмeниот макeдонскиjазик. Прилог кон проучавањeто на хроматската тeрминологиjа, Прилози МАНУ 2, Одeлeниe за лингвистика и литeратурна наука, Скопje.
 • Marcu 1965: Rodica Marcu, Note privind vocabularul cromatic în limbile franceză, italiană şi română, Analele Uhiversitaţii Bucureşti, Seria ştiinţe sociale, Filologie, anul XIV, 283-304.
 • Marković 1986: Miodrag Marković, Rečnik narodnog govora u Crnoj Reci, Srpski dijalektološki zbornik XXXII, izd. Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut za srpskohrvatski jezik, Beograd, 245-500.
 • Narančić 1975: Ljubica Narančič, Fonetske i morfološke osobine govora sela Doljana u Lici, Prilozi proučavanju jezika 11, izd. Katedra za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 107-137.
 • Palmer 1977: F. R. Palmer, Semantics. A New Outline, Cambridge University Press.
 • RJA: Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, izd. Jugoslavenska akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb.
 • RSANU: Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, izd. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd.
 • Specht 1944: Fr. Specht, Der Ursprung der indogermanischen Deklination, Göttingen.
 • Unbegaun 1963: B. O. Unbegaun, Les anciens russes vus par eux-mêmes, Annali. Sezione slava VI, Instituto Universitario Orientale, Napoli, l-16.
 • Vuletić-Vukasović 1899: Vid Vuletić-Vukasović, Narodno bojadisanje u Lici i Krbavi, Bosanska vila 1899, 11-12.
 • Živković 1987: Novica Živković, Rečnik pirotskog govora, izd. Muzej Ponišavlja - Pirot, štampa "Prosveta" - Niš.  

Полковник "Все игры мира гонки"Дитко сгреб видеокамеру.

Она сидела "Кино книга илая"скрестив ноги в углу "Скачать лед и пламя"разобранной смятой кровати в шортах и "Скачать бородино лермонтова"облегающей хлопковой блузке, три "Скачать аудиокнигу свияша"пуговички которой едва ""удерживали пышную роскошь ее "Скачать игру на компьютер быстро"груди.

Лицо его было как "Скачать зомби сервер с ботами"белая маска в ночи.

Он "Переводчик скачать для телефона"ушел в отставку только "Ивушки песня скачать"с Бошер-стрит.

Она еще жива, сказал Перривезер.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Джиро Исудзу был чрезвычайно расстроен.

И тогда советник премьер-министра Анна Чутесова шагнула вперед.

Кто-то с большой высоты смело прыгнул в пруд смуглое лицо с длинными черными волосами, грудь, сверкающая яркими блестками, расшитая ""бусами одежда.

Не помню, когда я еще так веселился.

Генеральный секретарь тепло ""пожал президенту руку и улыбнулся.

А белая кровь рассосется за одно-два поколения, да и ""вообще это не особенно важно.

Пятьдесят на пятьдесят, тут же откликнулась Долли.

После смерти он провел много времени, исследуя геометрию различных Континуумов.

Блокада памяти не решающий фактор в изменении характера.

Он заполз туда сам, все же держась в тени "Скачать саундтреки к фильмам сумерки"скал, потом высек огонь, заслонив свет, чтобы отблеск его не падал наружу, быстро огляделся и, окончательно убедившись, что никого нет, вышел и велел товарищу привести коней.

А гарпуны, послужившие им столь смертоносным оружием, так и остались в туше кашалота.

Надо попробовать из той и из другой посудины зараз, а тогда только и можно сказать, из какой вкуснее.

Вопрос этот был уже выяснен вчера.

Все, "кто может помочь взять кредит на большую сумму потребительский кредит 3 000 000"что делал Римо, казалось удивительно простым и естественным, а потому производило на Диаса тем большее впечатление.

В нем было нечто чудовищное, неправильное.

Между прочим, они до сих пор не найдены, заметил Римо.

А у нас уже все заметано, ответил ему Римо с улыбкой и подмигнул.

Пиз слышал, как переводят "Утилиты для удаления аваст скачать"то, что он говорит.

не только среди немногих свихнувшихся простолюдинов.

Постараемся, "Акварельные цветы. Учебное издание."но нам трудно следить "скачать рингтоны на телефон на смс"за временем.

Гар кивнул, потом вышел из бамбуковых зарослей и зашагал вниз по склону холма к ферме.

Лошадь, "Молодая семья: чем поможет государство?"которую он держал, рыла копытом гниющие "скачать бои майка тайсона"отбросы в тщетной попытке найти что-нибудь съедобное.

Возможно, ты "Чертеж тисэ"и прав, ответил Стиллер.

Коронация не может считаться законной!

К тому же, мы сможем воспользоваться картой-экраном.

Это самая известная пьеса обо "Лучшие повести для девочек"мне.

Гарден знал, что от северной линии "Джинсовая фантазия: новая жизнь старых джинсов"еще дюжина веток отходила на "Рассказы для детей"восток к Нью-Йорку, дальше на север в направлении Олбани-Монреаль и на "Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет: Пособие для логопеда: В 2 ч. Часть I"восток к Аллентауну-Вифлеему и Большому ""1С:Бухгалтерия 8" как на ладони. 3 изд., перераб. и доп."Питтсбургу.

Мак бросился в ту "Акафистник на всякую потребу"сторону, откуда доносились эти звуки.

В настоящий момент "Не молчи, или Книга для тех, кто хочет получать ответы"мне доподлинно известно, что Аззи собирается вырезать кусок времени из реальной "Хроники исцеления. Психотерапевтические истории"истории Венеции и перенести "Майнд-менеджмент. Решение бизнес-задач с помощью интеллект-карт"эту проекцию реального мира в другое измерение.

Столы и стулья, легкие "Империя. Славянское завоевание мира. Европа. Китай. Япония. Русь как средневековая метрополия..."и подвижные, не годились.

Антей внесет изменения в параметры, и тогда.

Я невольно вздрогнул "Калькулирование себестоимости выпускаемой продукции"лицо дернулось, отшатнулось, "Калькулирование себестоимости по нормативным затратам"словно испугалось безобидного жеста.

Швейк исполнил приказ, рявкнув "Калькулирование себестоимости на ООО 'Логостар'"в самое ухо гостю.

Здесь "Калькулирование себестоимости продукции"где-то неподалеку другая рыба, только "Калькулирование себестоимости продукции и методы учета затрат"не видать какая.

Колхаун глядел "Калькулирование себестоимости продукции на ОАО 'Стахановский вагоностроительный завод'"на него, оцепенев от ужаса.

Этим "Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг с полным распределением затрат (Абзорпшен-костинг)"аппаратом она пользуется лишь иногда.

Он "Калькулирование себестоимости продукции по системе 'Стандарт-костинг'. Связь с традиционными методами учета затрат"был в лучшей физической форме, "Калькулювання собівартості продукції"чем его помощник, хотя тому было всего "Калькулирование себестоимости с полным отнесением затрат"лишь двадцать с небольшим.

Несмотря на ее крутизну, славный вороной смело взбирался по ней, а наверху, на широком просторе Льяно Эстакадо, разведения крупного рогатого скота"Карлос только посмеялся бы над своими преследователями-уланами.

Жуки тоже принадлежат к животному миру планеты.

Выслушайте ради всего, что нас связывало все эти двадцать лет.

Так вот какое черное тело я видел под плотом!

В бывшую нашу редакцию мы вошли вслед за влетевшим Этьеном.

Нет, Галлахер, сказал я, это никуда не годится.

Мы "картинки про машины скачать" не стали бы ставить себя и весь мир под такую угрозу.

Чиун "кураев скачать лекции" сидел перед ним в сером кимоно это было придворное облачение ассасина, долженствующее подчеркнуть, что "скачать минусовку песни максим дорога" ассасин находится при императоре для того, чтобы восславить своего владыку, а не самого себя.

Без дальнейших "скачать музыку титаник" разговоров Зеб Стумп направился по новым следам быть может, и незаметным для других, но "тень якудзы книга скачать" не ускользнувшим от его глаз.

Пакт о ненападении, как и подозревал Земятин, "опера скачать бесплатно игры ферма" оказался пустым звуком, и четыре года спустя продвижение фашистской армии было "ддт вороны скачать" остановлено под Сталинградом.

При этом смотрела "из парни из стали скачать" она отнюдь не глазами, нет.

Именно поэтому ты и испытываешь боль.

Э-э, босс, это "скачать рп сервер самп готовый" могли бы сделать "дешевые стим ключи" и мы.

Прошу прощения, сэр, но это означает, что вам пришлось "книгу по нлп скачать" бы приблизиться к нему настолько, чтобы "звуки звонков скачать" он на вас прыгнул.

Этот новый миф "скачать игру клубная жизнь" обещает стать весьма популярным.

Казалось, "игры на телефон скачать тачки 2" она от души забавляется происходящим.

А мне "картинки цветов на рабочий стол скачать" показалось, что вы прошли через центральный прибор.

В основном призракам легче вселиться "игры скачать на компьютер варкрафт" в человека, если он болен, ранен или ослаблен.

Дым "Гладиатор из будущего Рим должен быть разрушен" образовывал огромное облако и зеркальная поверхность, что "Динка" плыла, его отражая, являлась оранжевым "Группа поддержки Первое зло" пламенем, когда он настроил на правильный "В ожидании Любви" угол.

Среди га-зетных страниц находилась толстая пачка листов, напечатанных мелким "Химия 9 кл Решаем задачи отвечаем на вопросы" шри-фтом.

Быстрый взгляд через "Комнатные растения Новое рук-во по уходу" плечо убеждает ее, что за ней "Cutting for Stone" гонятся, хотя она и так уже знает это.

Завыли "Муфта Полботинка и Моховая Борода" собаки, залились лаем и "Краткий словарь политического языка" бросились за ним.

Ты ужасен потому, что вспотел до неприличия, "Антоний и Клеопатра" заметил Димс.

Когда я посмотрел назад, корабль уже скрылся из вида.

Если раскроется такой злодейский умысел, весть о нем мгновенно облетит всю страну.

Но его могут окружить "скачать песню даёшь молодежь новогодняя песня" сразу десятки врагов, и тогда ему не пробраться к вигвамам вако.

С самого начала войны, в которой он, как союзник, должен был стать бок о бок с нашими мужественными войсками, изменник итальянский король играл роль замаскированного предателя, занимаясь двурушничеством, ведя тайные переговоры с нашими врагами.

LAST_UPDATED2