O pracach konwersatorium EUROJOS PDF Печать E-mail
Автор: Iwona Bielińska-Gardziel   
01.11.2009 03:28
W ramach międzynarodowego konwersatorium Językowo-kulturowy obraz świata Słowian na tle porównawczym (EUROJOS) w okresie od września 2008 do czerwca 2009 odbyły się następujące imprezy:

14 X 2008 – blok etnolingwistyczny na XIV Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Macedonii, Ochryd 10-16 IX 2008 pod nazwą O językowym obrazie świata Słowian (zob. sprawozdanie Eleny Bieriezowicz, Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej w tym numerze „E”);

26 I 2009 – afiliowanie Konwersatorium EUROJOS przy Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie i powołanie przez dyrekcje IS PAN 14-osobowej rady naukowej (w jej skład weszli: prof. dr hab. Maciej Abramowicz (UMCS), prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (IS PAN /UMCS) , prof. dr hab. Elena L. Berezovič (Uniwersytet Uralski, Rosja), prof. dr hab. Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski), dr hab. Michael Fleischer (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Zbigniew Greń (IS PAN), prof. dr hab. Renata Grzegorczykowa (UW), prof. dr Aleksy Judin (Univ. Gent, Belgia), prof. dr hab. Hanna Popowska-Taborska (IS PAN), prof. dr hab. Jadwiga Puzynina (UW), prof. dr hab. Svetlana M. Tolstaja (IS RAN, Moskwa), prof. dr hab. Anna Wierzbicka (ANV, Canbera, Australia), dr hab. Jörg Zinken (Univ. Portsmouth, Wielka Brytania), prof. dr hab. Jerzy Żmudzki (UMCS);

16 II 2009 – dyskusja nad programem Konwersatorium EUROJOS na 7. zebraniu Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN (zob. sprawozdanie Marty Nowosad-Bakalarczyk i Joanny Szadury);

17-18 IV 2009 – Seminarium opolskie w Kamieniu Śląskim pn. Etnolingwistyka a leksykografia (zob. niżej);

27 V 2009 – 8. zebranie KE PAN w Warszawie nt podstaw teoretycznych badań EUROJOS (zob. referat Renaty Grzegorczykowej w tym numerze „E”; o dyskusji zob. sprawozdanie Marty Nowosad-Bakalarczyk i Joanny Szadury);

27 V 2009 – 1. posiedzenie Rady Naukowej EUROJOS (zob. niżej);

12 VI 2009 – Seminarium wrocławskie nt. stosowania metod eksperymentalnych (ankiet) w badaniach językoznawczych (zob. niżej).


Pierwsze seminarium metodologiczne odbyło się w Kamieniu Śląskim w dniach 17-18 kwietnia 2009 i było poświęcone zagadnieniu Etnolingwistyka a leksykografia. Zostało zorganizowane przez prof. Wojciecha Chlebdę (reprezentującego Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego) przy współudziale Instytutu Slawistyki PAN. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać 23 referatów skupiających się tematycznie wokół zagadnień związanych z definiowaniem pojęć, m.in. definicja jako tekst kultury (Jerzy Bartmiński), typy definicji i ich przydatność dla badacza JOS; przystawalność definicji do pełnego zakresu znaczenia pojęcia (Iwona Bielińska-Gardziel); spontaniczne definiowanie pojęć przez użytkowników języka naturalnego (Mateusz Fabiszewski-Jaworski i Karolina Kryspowicka); praktyczne zastosowanie naturalnego metajęzyka semantycznego w opisie znaczenia słowa (Zuzanna Bułat-Silva). Zwracano uwagę na subiektywny charakter językoznawczych poszukiwań w słownikach (Piotr Żmigrodzki, Tadeusz Piotrowski), na autorski charakter słownika (Wojciech Chlebda). Obrady stały się okazją do wymiany refleksji związanych z problemami kategoryzacji w języku, poruszano kwestię przydatności danych zawartych w słownikach do rekonstrukcji JOS (Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska i Jerzy Bartmiński, Lidia Nepop-Ajdaczyć). Wiele uwagi poświęcono rodzajom słowników (Ałła Rudenko, Tamara Milutina, Zinaida Pietrowa), przedstawiano nowe projekty leksykograficzne (Alicja Nagórko, Mariusz Rutkowski, Radosław Marcinkiewicz). Referenci prezentowali także porównawcze analizy pojęć, wykorzystując różnojęzyczne źródła leksykograficzne (Aleksy Yudin, Dejan Ajdaczyć).

27 maja 2009 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej konwersatorium EUROJOS, niestety w niepełnym składzie (ale władnym podejmować decyzje). Celem spotkania było dokonanie wyboru przewodniczącego konwersatorium (i jego zastępcy) oraz wytypowanie pojęć do pierwszego etapu badań porównawczych. Członkowie rady w tajnym głosowaniu wyłonili przewodniczącego konwersatorium EUROJOS – został nim prof. Maciej Abramowicz, zaś jego zastępcą prof. Wojciech Chlebda. W kolejności sekretarz konwersatorium, dr Iwona Bielińska-Gardziel, zapoznała zebranych z wynikami przeprowadzonej przez nią ankiety wśród osób deklarujących zainteresowanie projektem EUROJOS (74 osoby). Celem badania było wytypowanie do badań porównawczych 10 pojęć aksjologicznych z listy 75 haseł (zawierającej się w komunikacie nr 1). Na apel odpowiedziały 24 osoby, m.in.: Anna Wierzbicka, Renata Grzegorczykowa, Wojciech Chlebda, Jerzy Bartmiński, Maciej Abramowicz, Krzysztof Wrocławski. Zgłaszano po 10 (czasem mniej lub więcej) pojęć, niektórzy postulowali poszerzenie zakresu badań o pojęcia spoza proponowanej listy haseł (a nawet zagadnienia czy całe pola konceptualne) – owe propozycje wiązały się z indywidualnymi zainteresowaniami badawczymi.

Spośród pojęć społecznych (łącznie wymienianych aż 70 razy) najczęściej wskazywano na dom, rodzinę, gościnność, naród, ojczyznę, tolerancję, 51 razy wymieniano pojęcia polityczne – za szczególnie istotne dla współczesnego życia politycznego uważano wolność, demokrację, prawicę, lewicę. Część osób wybierała pojęcia ogólne (łącznie 41 wskazań), zwłaszcza takie jak: praca, przyjaźń, sumienie, miłość. Rzadziej wskazywano na wartości moralne tj. sprawiedliwość, odpowiedzialność, solidarność, odwaga, uczciwość, braterstwo (23 razy), cnoty osobowe – godność, wierność (9), pojęcia poznawcze – w tym: prawdę, fałsz (8) oraz „antycnoty” – zdrada, zemsta, nienawiść (8) i „antywartości” – zło, kłamstwo (9).

Na liście rankingowej pojawiły się kolejno: dom/ rodzina (11), wolność (9), praca (8), honor (7), sprawiedliwość (6), godność (osoby ludzkiej) (6), przyjaźń/ sumienie (6), gościnność/ naród/ ojczyzna/ tolerancja (5), miłość (5), prawda (5), zdrada (5), zło (5), demokracja/ prawica/ lewica/ Kościół (kościoły) (4), mała ojczyzna/ patriotyzm (4), odpowiedzialność/ solidarność (4), kłamstwo (4), Europa/ globalizm/ niepodległość (3), nacjonalizm/ równość/ społeczeństwo/ szowinizm (3) odwaga (3), wierność (3), kariera/ wiara (3), religia/ socjalizm/ świat/ terroryzm/ władza/ Wschód/ Zachód (2), bohaterstwo/ uczciwość (2), osoba ludzka/ prawa człowieka/ wiedza (2), fałsz (2), zemsta (2), internacjonalizm/ kosmopolityzm/ regionalizm (1), ludzkość (1), braterstwo/ męstwo (1), nauka/ piękno/ postęp/ pracowitość (1), dobro (1), nienawiść (1). Postulowano przy tym, by nie ograniczać się do wybranych pojęć, lecz uwzględniać całe pola znaczeniowe, badać pary opozycyjne i nie pomijać pojęć bliskoznacznych.

Wśród propozycji zgłaszanych indywidualnie pojawiły się takie zagadnienia i pojęcia jak: pamięć (pamiętanie) - niepamięć (zapomnienie); przestrzeń w człowieku – człowiek w przestrzeni; czas w człowieku – człowiek w czasie; katolicyzm ludowy i prawosławie; kult maryjny i kult świętych w tradycji ludowej i potocznej; ciało – cielesność człowieka; szczęście; porozumienie - zgoda – kompromis; zdrowie – choroba; wina; obowiązek; trud; służba; gospodarz; sumienność – niesumienność; święto; ród; ziemia; muzyka - śpiew - instrumenty.

Podczas posiedzenia rady, w wyniku dyskusji i głosowania przyjęto, że analizom porównawczym zostaną poddane następujące pojęcia: dom, Europa, praca, wolność, honor. Podkreślono potrzebę zachowania spójności zastosowanej w badaniach metodologii, pozwalającej na utrzymanie porównywalności analiz na pewnym poziomie ogólności opisu. Przyjęto również propozycje prof. W. Chlebdy, by pracować równolegle na linii A i B, by umożliwić odnalezienie się w tematyce konwersatorium także osobom, które – prowadząc badania własne – zechcą analizować pojęcia spoza przyjętej listy lub wykorzystać odmienną metodologię.

Drugie spotkanie z cyklu planowanych w ramach projektu EUROJOS seminariów metodologicznych odbyło się we Wrocławiu, w dniu 12 czerwca 2009 r., na zaproszenie prof. dr hab. Michaela Fleischera (z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego) Spotkanie miało charakter warsztatowy, było poświęcone zastosowaniu metod eksperymentalnych (ankietowych) w badaniach językoznawczych. Znaczną część spotkania przeznaczono na dyskusję nad zastosowaniem metod ankietowych w praktyce badań językoznawczych – poruszono problem sformułowania pytania ankiety (aby nie ukierunkowywać odpowiedzi), omawiano różne metody badań eksperymentalnych (m.in. dyferencjału Osgooda, testu skojarzeniowego, ankiety typu zamkniętego i otwartego). Rozmowa koncentrowała się również wokół sposobu przeprowadzenia badań ankietowych oraz porównywania uzyskanych wyników. Zebrani nawiązywali również do kwestii wyboru metodologii oraz sposobu postępowania przy wykorzystywaniu różnych danych (systemowych, ankietowych, tekstowych) do opisu pojęć – pojawiła się wątpliwość, czy każdy z trzech typów danych miałaby opracowywać jedna osoba, czy też specjaliści od ankiet powinni podsumować wyniki badania eksperymentalnego. Prof. Michael Fleischer (wraz ze współpracownikami, dr Anetą Siemens i drem Markiem Grechem) zadeklarował przygotowanie kwestionariusza do badań ankietowych wybranych pojęć (dom, Europa, wolność, praca, honor). Kilka osób spośród obecnych zadeklarowało gotowość opracowania konkretnych pojęć (dom, wolność, Europa).

Etnolingwistyka 21.

Я наткнулся на очень важную мысль.

оборудованием " "электрические печатные ма-i шинки, компьютерная клавиатура, несколько осциллографов, магнитофоны и кинокамеры.

Если бы "Скачать ирина круг роман"ты читал истории, то " "бы носил, с упреком откликнулся Чиун.

Здесь оставаться нет никакого смысла.

А может быть, я подам "Скачать гусейн гусейнов"к столу гарнир из ушей охотника на бизонов!

Первые фотографии, где она лежит в расшибленной машине, изображали обычную девушку, " "чье симметричное лицо и свежая " "кожа излучали сдержанность уютной пассивной жизни, незначительных романов на задних сиденьях дешевых машин.

А как только ты будешь в состоянии ""пройти через карту, скажи мне об этом и отправляйся сюда.

Языки пламени, пляшущие в камине, бросали красные отсветы на его лицо, ставшее в эти мгновения еще более похожим на лисью ""морду.

У тебя такой же долг перед Домом, как и перед Дворами с Логрусом.

Если ""тебе удастся этого избежать, ты, возможно, прикончишь его голыми руками.

Проблема выбора приемника ""могла вылиться для меня в очень ""важное событие, особенно с годами, ведь так или иначе именно от " "приемника зависел режим и характер моих работ.

Вызов шел из канала станции А-18-37Ц-626.

Не извольте беспокоиться, господин ефрейтор, успокоил его Швейк.

Схвачу его за горло и спущу со второго этажа, полетит у меня, что твоя шрапнель.

Все ждали, что Морис сейчас же бросится на обидчика.

Карлов мост они миновали в полном молчании.

Их было здесь не больше десятка, но два-три крупных, с вытянувшимися вверх мягкими, мясистыми отростками, казались почти такими " "же высокими, как виргинские дубы.

Надо " "было как-то замутить воду, надо было довести несчастных индейцев " "до отчаяния.

Ее зовут Ким Кайли, " "и она вполне могла бы даже понравиться тебе, если в " "ты только дал ей хоть малейшую возможность.

Он умер от болезни, которая, как он сам знал, обрекала его на неизбежную гибель.

По-видимому, он хотел сказать, что земной ученый объяснить этого не сможет, и, не продолжая, пошел " "вперед.

Карта, на которую он рассчитывал, по-видимому, не могла принести ему взятки.

Аврору сопровождали девушка-мулатка и еще одна невольница.

Можно поднять нос вверх еще на два градуса.

Нет, его и сомнительным " "не назовешь тут как раз не оставалось никаких " "сомнений, все было ясно.

Весь этот колышущийся поток испытывает постоянное давление " "мощных энергетических фотонов, и фотосфера являет собой симбиоз активности и накопленного " "потенциала.

Я никогда не стрелял из " "таких штук.

Повернув голову, я увидел его ботинки.

Он вздохнул и дернул себя за нос все его привычки оставались теми же, что и в давно прошедшие времена.

Из недр его выплыла и очутилась на пороге кабинета фигура.

Я подумала, мы "скачать словарь юридических терминов"могли бы поехать и сбить одного из них.

Так что Харви оставил договоренности в силе, отказавшись от запуска под внутренним углом, а также моделирования с целью совершенствования техники проведения испытаний.

Официально его работу курировал доктор Ганнибал Фриде.

Я мог бы сделать Богом и вас "Скачать драйвер для nvidia geforce 7600 gs"тоже, если бы вы захотели, мог бы сделать вас Создателем и оставить вас на " "полные семь дней.

Жерар поднял голову, но солнце светило в глаза, и он не смог разглядеть говорящего.

Таким образом, он пришел " "к выводу, что Василий Рабинович в настоящий "100 великих футбольных клубов"момент скорее "Стамбул. Новый Вавилон на берегах Босфора"всего находится в Форте Пикенс, штат Арканзас.

А у меня все " "в порядке,-небрежно произнес Римо.

Это была двухместная, " "никем не занятая палата.

Ты " "говоришь пригодится, но я "Чертова Мельница. Сварог"собираюсь ловить преступников, а не играть в войну.

Когда " "с фотографиями было, наконец, "Развитие речи. Русский язык и литература. Репродукции картин. 5 - 7 классы: учебно-наглядное пособие"покончено, Рэлстон лично проводил гостя до "Запечатанное письмо"дверей.

Отдыхают в полдень, когда все в природе никнет под жгучими лучами солнца.

Тогда он "Большая банка рецептов"продолжил путь, и двойник тоже пошел вперед, то появляясь, то исчезая в клочковатом " "тумане, Хью вспомнил индейские легенды о том, что "Характеры"после долгого путешествия необходимо остановиться и подождать, чтобы "Пироги. Подробные пошаговые инструкции"твой дух "Принцесса и гоблин Метод комментированного чтения"догнал тебя.

Да, в сущности, одна-две идейки появились.

Амбри нахмурился, а Лидия нарушила затянувшееся неловкое молчание.

Это " "то, что он хотел и оно находилось с "Практический курс джазовой импровизации для начинающих: учебно-методическое пособие"ним до тех пор, пока он был в "Карл Густав Юнг"том заинтересован.

И похоже, получает больше, чем дает.

Создается " "впечатление, что ответ заключен "Проверьте развитие ребенка: 105 психологических тестов"в сочетании многих факторов, в каждом случае разных.

А когда я ему напомнил, что третьего дня полуоткрытое окошко ярко светило солнце, и " "сильно пахло "infan view скачать"сеном и лошадьми.

Но тут начали " "твориться чудеса.

Только не забудьте зарегистрировать " "в турбюро "скачать полная версия зума"свою поездку по Амазонке.

Достаточно, наконец, "мы совпали с тобой скачать игорь николаев"что ты пришел " "домой.

Воздух здесь был гораздо " "более теплым; даже Аззи, "скачать песни филипп киркоров снег"летевший на большой высоте, заметил это.

Первый раз слышу, заметил Аззи.

В сущности, оно "Pinnacle studio 15 ключ" и делает нас "создать игру самому" по-настоящему человечными оно и распознавание "Модем связной драйвер" его в себе, конечно же.

Я внимательно " " проанализировал события, ответил он, что помогло " " мне сформулировать и проверить ряд гипотез.

Сдается мне, это " " все не просто так.

Однако, он по-прежнему действовал в интересах Эмбера.

Я никогда " " ни о чем таком " " не слышала.

Просто нашли бы другое оправдание.

Попадешь в такую " " яму и можешь остаться в ней " " навеки.

Я с радостью готов помочь " " одному из жителей Веритэ, " " которого считают святым.

И вдруг, когда он " " легко взял высокую ноту, " " его голос умолк.

Пусть " " Драм подведет машину ближе.

Он и " " есть магический, сказал Поль, поглаживая " " ее плечо.

Прежде чем дернуть кольцо, " " надо определить, куда ты сядешь.

Если бы он отправился в " " любое место, кроме Волоса, то я не имел бы " " ни малейшего представления, " " когда он вернется.

Спиной он опирался о дерево, а в " " правой руке держал трость.

Он проверил бедра и живот, " " стряхнул с пиджака осколки ветрового стекла и ощупал грудную клетку нет ли " " признаков перелома ребер.

и " " голос его раскатывается над Оакимом и Генералом ударами " " грома, и свистит и трубит над ними.

Вернувшись обратно на Олимп, они вручили мешок Тучегонителю " " Зевсу.

Однако ввиду отсутствия на голове шляпы рука так " " и застыла в воздухе.

Если там что-то "Публичный кадастровый план" горит, то должны быть и тени.

Это "Casio illuminator инструкция" какое-то волновое излучение, испускаемое " " нервной системой.

Как обычно в таких случаях, он не знал, что "Продажа готовых домов под ключ" говорить, потому что сказать "скачать книги в формате djvu" он мог многое, а " " ему давался только час.

Руди ничем таким не интересовался.

Про " " него писали, что это "вк сейв скачать" реликвия, объект неизвестного назначения скорее всего, его использовали "Бот на last chaos скачать" для декоративных целей, обнаруженный среди "Методика расчета рисков" руин погибшей цивилизации.

Ну хорошо, что с вами поделаешь, кто бы вы ни были.

LAST_UPDATED2