O bułgarskim językowym obrazie Europy i Europejczyka w kontekście danych ankietowych PDF Печать E-mail
Автор: Natalia Długosz   
15.11.2012 02:05

Autorka podejmuje próbę rekonstrukcji bułgarskiego językowo-kulturowego obrazu Europy i Europejczyka w oparciu o dane uzyskane metodą ankietową. Ankiety zostały przeprowadzone jesienią 2011 na zrównoważonej pod względem płci (127 kobiet i 112 mężczyzn) populacji 244 studentów Uniwersytetu Płowdiwskiego, z czego 119 osób to studenci kierunków humanistycznych, a 127 ankietowanych to studenci specjalności o profilu niehumanistycznym. Osoby ankietowane poproszono o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Co stanowi według Ciebie o istocie prawdziwej Europy? 2. Co oznacza dla Ciebie ‘być Europejczykiem’?.

W ankiecie dotyczącej Europy podano 428 wyrażeń ją charakteryzujących, które dają się sprowadzić do 135 cech deskryptorowych. Respondenci najczęściej wskazywali na fizykalną cechę Europy – ‘bycie kontynentem’. Badanie pokazało, że istotną rolę w postrzeganiu Europy odgrywają zwłaszcza aspekty: polityczny, kulturowy i bytowy. Przy czym warto wspomnieć, że pojęcie Europa często utożsamiane jest z organizmem UE.

W charakterystyce Europejczyka również dominuje aspekt polityczny. Na 319 wyrażeń opisujących tę nazwę 55 wyrażeń odnosi się właśnie do cech politycznych. W postrzeganiu EUROPEJCZYKA ważne miejsce zajmuje także aspekt bytowy oraz zespoły cech psychiczno-kulturowych i psychospołecznych. Bardzo interesujący wymiar przybiera aspekt narodowościowy. Otóż w tym zakresie można wyróżnić dwie pozostające w opozycji cechy: nie Bułgar 12 i Bułgar 3.

 

Słowniki języka bułgarskiego, w tym najobszerniejszy, wielotomowy Rechnik na bălgarskija ezik wydawany przez Bułgarską Akademię Nauk (t. 4 – 1984, red. K. Czołakowa), trzytomowy Rechnik na săvremennija bălgarski ezik pod red. S. Romanskiego (t. 1 – 1955, t. 2 – 1957, t. 3 – 1959) oraz Bălgarski tălkoven rechnik pod red. L. Andrejczyna (wydanie poprawione i uzupełnione z 1999 r.) nie rejestrują hasła Европа. Zawierają natomiast wyrazy jej pochodne, takie jak: европеец, европейка, европейски, европски, европеизация, европеизирам (се), европеизиран, европеизиране, европеиден, европеизъм, европейщина. Zawarta w wielotomowym słowniku języka bułgarskiego (RNBE 4, 1986: 612) definicja leksykograficzna wyrazu европеец uwzględnia następujące aspekty: 1. narodowościowy i lokatywny: ‘ěъж от някой от народите, населяващи Европа’, стес. разг. ‘мъж от западноевропейските страни’; 2. kulturowy i estetyczny: ‘добре възпитан, културен или с хубава външност, добре облечен човек’. Istotne i interesujące zarazem informacje dla rekonstrukcji językowo-kulturowego obrazu Europejczyka wnosi zwłaszcza druga z definicji, ponieważ wskazuje na specyficzne cechy przypisywane Europejczykowi przez nosiciela języka bułgarskiego, jakimi są: ‘bycie dobrze wychowanym, kulturalnym, o ładnej prezencji, dobrze ubranym człowiekiem’. Definicje leksykograficzne pozostałych wyrazów, motywowanych nazwą Europa nie dostarczają już takich informacji, a tym samym nie można ich uznać za przydatne dla celów EUROJOS. Mają one z reguły charakter tautologiczny lub metonimiczny (np. европейски – ‘който се отнася до Европа’; по европейски – ‘както в Европа, по европейските страни, по същия начин както европейците’; европеизация – ‘придобиване на европейски вид и характер’), odsyłają do znaczenia wyrazu Europa, która to de facto nie została ujęta w rejestrach słownikowych. Jedynie w elektronicznym słowniku języka bułgarskiego (rechnik.info) pod hasłem Европа napotykamy lakoniczne stwierdzenie ‘световноизвестно географско понятие’ [powszechnie znany termin geograficzny] [1]. Zatem, gdy chodzi o stan bułgarskiej leksykografii z całą śmiałością stwierdzić można, że w kontekście przyświecającego EUROJOS celu zrekonstruowania sposobu postrzegania Europy przez Bułgarów materiał słownikowy okazuje się mało przydatny, podobnie zresztą jak w przypadku języka polskiego, o czym pisał Wojciech Chlebda w artykule poświęconym rekonstrukcji obrazu Europy w oparciu o dane słownikowo-tekstowe (Chlebda 2010: 85). Co więcej, bułgarskie dane słownikowe, które nie uwzględniają hasła Europa, i w których definicje wyrazów jej pochodnych są tautonimiczne i metonimiczne zdają się być w stosunku do stanu leksykografii polskiej jeszcze „doskonalej nic niemуwiące” [2]. Dlatego dla celów zrekonstruowania bułgarskiego językowego obrazu Europy konieczne jest sięgnięcie po innego typu dane – tekstowe i ankietowe. Badania tekstowe można by poczynić w oparciu o dane kontekstowe zarejestrowane w elektronicznym Bułgarskim Krajowym Korpusie (www.ibl.bas.bg/BGNC_bg.htm). Wskazuje on dla hasła Европа 2705 obszernych kontekstów, w których można odnotować wysoki udział tekstów publicystycznych i prasowych. Wymagałoby to jednak nakładu pracy zespołu lingwistów, którzy zechcieli by podjąć się tego zadania. Należałoby po pierwsze zastanowić się nad kluczem doboru odpowiednich tekstów, po drugie ograniczyć ilość kontekstów. Następnie wskazówki dotyczące postępowania badawczego znajdujemy we wspomnianym wcześniej artykule Wojciecha Chlebdy. Badacz skupia się zwłaszcza na: „analizie kontekstów przeciwstawiających Europę geograficzną Europie mentalnej; analizie wyrazu Europa w użyciach z liczbą mnogą; analizie tekstowej stopniowalności wyrazów Europa, europejski, Europejczyk; analizie tekstowych modeli metaforycznych wyrazu Europa; analizie kolekcji wyrazów bazowych; analizie eksplicytnych tekstowych definicji wyrazów” (Chlebda 2010: 90). Tak przeprowadzony zespół analiz pozwoliłby na wskazanie genus proximum i differentia specifica ‘bułgarskiej Europy’.

W niniejszym artykule natomiast podejmuję skromną próbę rekonstrukcji bułgarskiego językowego obrazu Europy oraz Europejczyka w oparciu o dane pochodzące z badań eksperymentalnych. Ankiety zostały przeprowadzone jesienią 2011 roku wśród studentów Uniwersytetu Płowdiwskiego. Osoby ankietowane poproszono o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Co stanowi według Ciebie o istocie prawdziwej Europy? 2. Co oznacza dla Ciebie ‘być Europejczykiem’?. Oba pytanie, zgodnie z zaleceniami konwersatorium EUROJOS mają strukturę otwartą. Pierwsze z pytań zostało sformułowane jak w otwartej ankiecie ASA, drugiemu z pytań nadałam nieco inną postać. Nie jest to mianowicie pytanie o ‘prawdziwego Europejczyka’, a o ‘bycie Europejczykiem’. Wydawało mi się bowiem, że taka formuła umożliwi uzyskanie informacji nie tylko na temat stereotypowego wyobrażenia o Europejczyku, ale pozwoli ocenić stopień zależności między Bułgarem a Europejczykiem. Ten aspekt badania wydał mi się interesujący zważywszy na przeszłość historyczną regionu, a także ze względu na stosunkowo krótką obecność Bułgarii w strukturach Unii Europejskiej. W badaniu uczestniczyły 244 osoby w wieku od 19 do 32 lat, w tym 127 kobiet i 117 mężczyzn. Większość respondentów to mieszkańcy miast i miasteczek (Asenowgrad, Chaskowo, Czirpan, Czepelare, Dimitrowgrad, Gabrowo, Goce Dełczew, Jamboł, Kyrdżali, Kazanłyk, Montana, Parwomaj, Pazardżik, Panagiuriszte, Pesztera, Plewen, Płowdiw, Radnego, Ruse, Sliwen, Smolian, Sofia, Stambolijski, Stara Zagora, Welingrad, Złatograd – 228 os., czyli 93,4%). Zaledwie 16 osób (6,6%) wskazało jako miejsce zamieszkania wioski (Jakim Gruewo, Krumowo, Winica, Brani pole, Żitnica, Dyłgo pole, Jagodowo, Bukowo, Dorkowo, Całapica, Szejnowo, Borino, Wyłazi doł, Skobelewo, Sziszmanowo, Pawlikeni). Byli to studenci zarówno studiów pierwszego stopnia (bakałarz), jak i drugiego stopnia (magister) oraz dwu uczestników studium doktoranckiego. Spośród 244 respondentów 119 osób to studenci kierunków humanistycznych o specjalnościach głównie filologicznych, takich jak: język bułgarski i język nowogrecki, język bułgarski i język rosyjski, język bułgarski i język francuski, język bułgarski i język angielski, język bułgarski i język hiszpański, język bułgarski i język turecki, język rosyjski i język niemiecki, język bułgarski i historia, bałkanistyka. W tej liczbie ujęłam także studentów kierunku: lingwistyka stosowana z technikami informatycznymi. Jest to co prawda kierunek łączący humanistykę z naukami ścisłymi, tym niemniej z programu studiów wynika, że główny nacisk kładzie się zwłaszcza na nauczanie przedmiotów humanistycznych oraz zapoznaje się studentów z technikami informatycznymi w naukach humanistycznych (tj. program studiów obejmuje np. takie przedmioty jak: lingwistyka komputerowa, techniki informatyczne w humanitarystyce, technologie językowe, digitalne biblioteki itp.). 127 ankietowanych to studenci specjalności o profilu niehumanistycznym, w tym: informatyki, programowania komputerowego, chemii komputerowej, makroekonomii, matematyki. Na pytanie pierwsze odpowiedzieli wszyscy respondenci (244 os.), na pytanie drugie natomiast odpowiedzi udzieliło 220 osób, czyli ponad 90% ankietowanych.

Wyniki ankiety prezentuję poniżej. W pierwszej kolejności przedstawiam najważniejsze cechy deskryptorowe wraz z wybranymi wyrażeniami tekstowymi odnoszącymi się do Europy, porządkuję je od najczęstszych do najrzadszych. W zestawieniach uwzględniam cechy, które wskazano 4 lub więcej razy (F≥4). Zestawienia wyników badań obejmują następujące dane: N = liczba respondentów, którzy odpowiedzieli na pytanie; W = liczba wszystkich wyrażeń cytatowych podanych przez ankietowanych; D = liczba cech deskryptorowych wprowadzonych dla cech cytatowych, Ws = wskaźnik stereotypowości. Wskaźnik stereotypowości obliczam posługując się wzorem stosowanym wcześniej w ASA i w innych badaniach stereotypów językowych [3]:

Ws = x 100%

Wskazuję zatem procentowy udział liczby wyrażeń tekstowych należących do dwóch głównych deskryptorów wśród wszystkich wyrażeń tekstowych odnoszących się do danego hasła. Oprócz tego przy cechach deskryptorowych sygnalizuję za pomocą pojedynczej litery aspekt, do którego zostały zaklasyfikowane dane cechy, a mianowicie: A – aspekt psychospołeczny, B – aspekt bytowy, C – aspekt estetyczny, E – aspekt etyczny, F – aspekt fizykalny, H – aspekt historyczny, I – aspekt ideologiczny, K – aspekt kulturowy, L – aspekt lokatywny, P – aspekt psychiczny, R – aspekt religijny, S – aspekt społeczny, T – aspekt polityczny, X – aspekt narodowościowy. Oprócz tego pierwsza z liczb wskazuje frekwencję wyrażeń cytowanych w ramach danego deskryptora, druga z liczb to udział procentowy wyrażeń cytowanych w ramach jednego deskryptora wśród wszystkich wyrażeń cytowanych dla nazwy. Następnie robię to samo w odniesieniu do Europejczyka. Udział cech deskryptorowych w ujęciu aspektowym ilustrują wykresy zamieszczone zaraz po wymienionych wcześniej cechach. Każdą z części badania opatruję komentarzem, który stanowi jednocześnie próbę interpretacji uzyskanych w drodze badań eksperymentalnych danych, mającą na celu rekonstrukcję obrazu Europy i Europejczyka w oczach bułgarskich studentów.

EUROPA

N = 244, W = 428, D = 135, Ws = 31,3%

 1. kontynent (F) 102/ 23,59%
 2. (първо/ на първо място/ преди всичко) континент (56); континент, в който живеем (12); континент, на който се намира България (моята страна/ моята държава) (6); континент, в който има много различни държави (6); континент с развити държави; развит и развиващ се континент (4); континент на земята (4); континент с (богата) история (3); един отворен континент (2); континент, който обединява народии (2); един от най-хубавите континенти; континент, в който се намират едни от най-красивите държави; континент, спътник на Юпитер; континент, от който произлизат много велики нации; континент, в който бъдеще и взаимодействията между отделните държави се осъществяват по-лесно благодарение на Европейския съюз; континент, който има само природна красота; континент, който си има собствени традиции и различен манталитет; континент, в който всеки народ се стреми да се развива напред в бъдещето

 3. różnorodność (K) 33/ 7,71%
 4. различни култури (8); различни народи (8); различни нации (4); различни националности (3); различни религии (2); различни езици (2); различни етноси; разнообразни ценности; разнообразни идеали; различни икономики; съвкупност от различия; различни традиции

 5. wspólnota (S) 30/ 7%
 6. общност от държави с общи цели (13); общност (6); общност от държави (3); общество, съставено от различни нации (2); общност от развити държави; общност от хора с различни националности и култури; едно цяло; едно общество с различни култури и много допирни точки; общност без граници; общество; общност на икономика, политика и култура; една общност, в която трябва да има подкрепа от всички хора независимо от тяхната националност, религия и култура; едно голямо семейство; едно голямо семейство от държави с еднакви цели

 7. różne państwa/ kraje (T) 28/ 6,54%
 8. общност от държави/ страни, които свързват общи цели (10); общност от държави-члени на ЕС (5); много държави (4); континент с развити държави (2); съвкупност от демеократични държави; обединени силни държави; включва в себе си всички балкански страни; континент, в който се намират едни от най-красивите държави; държави с обща икономика; съвкупност от различни държави; сдружение от държави с общи цели

 9. Unia Europejska (Т) 27/ 6,3%
 10. съюз от държави (4); Европейски съюз (20); организация, обединяваща по-развитите страни в самия континент Европа (3)

 11. rozwój (B) 24/ 5,6%
 12. възможност за развитие и прогрес (14); развити държави (3); страни, стремещи се към прогрес (2); мярка за степен на развитие; развитието на младите хора; развитие; един от най-развитите континенти; символ на най-развитите градове и държави, които се намират в Европа

 13. moje miejsce/ mój kraj (L) 21/ 4,9%
 14. континент, на който живея / живеем (11); континент, в който се намира моята държава (8); територия, на която е разположена нашата държава; място, където се намира моята държава

 15. narody/ narodowości (Ő) 21/ 4,9%
 16. обединение на различни нации (5); място, където съществуват различни народи и етноси (5); обединение на различни народи (4); съвкупност от много националности (2); съвкупност от народи (2); съюз на народите; много велики нации; общност от народи с обща цел

 17. zjednoczenie (T) 18/ 4,2%
 18. обединение на различни нации с обща цел (6); обединението на (европейски) държави (3); обединение; съединението на множеството; нещо обединено; сила от обединени силни държави; обединеност и взаимно разбирателство по политически въпроси; обединение на различен тип сила; държави, култури и етноси, които са обединени; усилията на всички народи към обединяване и взаимопомощ; обединение на различни народи

 19. kultura (K) 18/ 4,2%
 20. много различни култури на един континент (6); голямо културно богатство (2); европейска култура (2); център на културата (2); култура; културно средище; древна култура и цивилизация; сливане на култури; култура и история на най-развитите градове и държави; голямо културно значение

 21. stary kontynent (H) 15/ 3,5%
 22. най-стария континент (7); наименование: Старият континент (6); стар континент; Стария свят

 23. historia (H) 11/ 2,57%
 24. богата история (7); нещо много старо и древно с дълга история (2); съвкупност от история и култура, обединена в духа на Стария континент; култура и история на най-развитите градове и държави

 25. samorealizacja (B) 10/ 2,33%
 26. възможности за реализация (5); място за реализация (3); път за реализация (1); реализация

 27. standard życia (B) 9/ 2,1%
 28. място на добър стандарт на живот (5); стандарт и пример за постигане; големи стандарти; център на най-добър стандарт на живот; израз на висок стандарт;

 29. coś odległego/ nowego/ nieznanego (P) 7/ 1,63%
 30. място, към което България все повече се опитва да се приобщи (2); нещо далечно и непостижимо за българите; нещо непонятно за българите; нещо ново за нас българите; нещо, което за да се доближи България до него ще трябва време; страни, от които България е все още далеч;

 31. piękno krajobrazu (C) 7/ 1,63%
 32. много красиви природни забележителности (3); красота (2); континент, който има само природна красота; един от най-хубавите континенти

 33. cywilizacja (K) 5/ 1,16%
 34. люлката на културната цивилизация (3); древна цивилизация; европейска цивилизация и култура

 35. tradycje (К) 4/ 0,93%

континент с традиции (2); богата традиция и история; съвкупност от различни традиции, националности, езици

Cechy przypisane EUROPIE w ujęciu aspektowym

Komentarz

W przeprowadzonej wśród bułgarskich studentów ankiecie dotyczącej Europy podano 428 wyrażeń ją charakteryzujących, które dają się sprowadzić do 135 cech deskryptorowych. Najczęściej wskazywaną przez respondentów cechą Europy jest ‘bycie kontynentem’. Powołano się na nią 102 razy, co stanowi ponad 23% wszystkich wskazań. Na drugim miejscu wystąpiła cecha różnorodności (33 wskazania – 7,71% całości). Pierwszą z cech można uznać za kryterialną. Cecha różnorodności wpisuje się w politykę kulturalną Unii Europejskiej i tak zapewne należy ją postrzegać także w kontekście niniejszego badania. Dwie pierwsze cechy pozwoliły na obliczenie stosunkowo wysokiej wartości wskaźnika stereotypowości, który wyniósł 31,3%.

W obrazie Europy wyłaniającym się z wypowiedzi respondentów zdecydowanie dominuje cecha fizykalna bycia kontynentem, drugie miejsce zajmują cechy polityczne (łącznie 73 wskazania – 17,05%), takie jak: różne kraje/ państwa 28, Unia Europejska 27, zjednoczenie 18. Właściwie większość z powyżej przytoczonych cech wskazuje na postrzeganie Europy głównie w aspekcie politycznym, przy czym dość jednoznacznie utożsamia się ją z organizmem Unii Europejskiej.

Znaczącą rolę w rekonstrukcji obrazu Europy odgrywa charakterystyka w kategoriach kulturowych (62 wskazania – 14,48 % całości): różnorodność 33, kultura 18, cywilizacja 5, tradycje 4. Bułgarscy studenci charakteryzując Europę przez cechę różnorodności zdają się wręcz powtarzać fundamentalną maksymę UE: „wielość w jedności – jedność w wielości”. Odwołując się do tej myśli, w innych cechach deskryptorowych wskazują czynniki konsolidujące społeczność europejską (tzw. więzi), a są to przede wszystkim: europejska kultura czy też kultura poszczególnych narodów Europy oraz tradycje. Kilka wyrażeń ukazuje także wysoki poziom rozwoju europejskiego społeczeństwa w kontekście kultury materialnej (Europa jako kolebka cywilizacji).

Nieco rzadziej aniżeli do cech kulturowych młodzi Bułgarzy odwołują się do cech bytowych (51 wskazań – 11,99% całości). Są to głównie: rozwój 24, samorealizacja 10, standard życia 9. Cechy te łącznie z tymi, które znalazły się na słabszej pozycji (poniżej 4 wskazań: dochody, finansowa pomoc socjalna, nowe technologie itp.) tworzą syndrom wysokiego rozwoju gospodarczego. Młodzi Bułgarzy stosunkowo często odwołują się do charakterystyki Europy przez ten właśnie pryzmat, co pokazuje nadzieje jakie wiążą zwłaszcza z dokonującym się procesem integracji europejskiej.

Na kolejnym miejscu uplasował się aspekt społeczny, w którym wymieniano niemal zawsze (za wyjątkiem jednego wskazania: под ‘Европа’ се подразбира (...) паметни хора) cechę wspólnotowości. Duże znaczenie dla uzyskania pełnego obrazu Europy w oczach bułgarskich studentów mają charakterystyki:

 1. lokatywna – miejsce mojego zamieszkania/ terytorium, na którym znajduje się mój kraj 21;
 2. historyczna – stary kontynent 15 i historia 11;
 3. narodowościowa – narody/ narodowości 21.

W mniejszym stopniu na kształt obrazu Europy oddziałują cechy o charakterze psychologicznym, tudzież psychospołecznym (łącznie 13 wskazań), które sprowadzają się zwłaszcza do postrzegania Europy jako czegoś odległego, nowego, nieznanego, czy też skupiają się na kształtowaniu europejskiej świadomości oraz mentalności (np. стремеж на хората към общоевропейско съзнание (A); израз на европейски мaнталитет (A)).

Młodzi ludzie zwracali także uwagę na aspekt estetyczny oraz ideologiczny. W kontekście tego pierwszego respondenci zaznaczyli, że Europa to piękno samo w sobie lub kontynent atrakcyjny pod względem piękna krajobrazu czy architektury. Postrzeganie Europy w aspekcie ideologicznym czyni z niej ‘symbol, koncepcję, ideę, utopię, a nawet duchowego przewodnika’.

 

EUROPEJCZYK

N = 220, W = 319, D = 127, Ws = 12,53%

 1. nic (?) 22/ 6,89%
 2. нищо (19); нищо по-различно от останалите хора; нищо в момента, защото не се чуствам такъв; не е нещо специално да си европеец

 3. kultura (K) 18/ 5,64%
 4. културен човек (4); да си възпитан (3); с висока култура (2); с богата обща култура; има култура; да си културен; култура; да се развиваш в културно отношение; човек с характерната за Европа култура; да съм част от древна култура; да споделяш европейските културни ценности; да имаш различно разбиране от културна и обществена гледна точка

 5. równouprawnienie (T) 17/ 5,32%
 6. да си равноправен с останалите европейски граждани (8); равни права за всички (4); равенство (2); да бъда равен на останалите европейски нации; живея с еднакви права като в другите държави; да се чустваш равноправен човек

 7. część większej całości/ członek społeczności (S) 17/ 5,32%
 8. да съм част от една голяма общност (5); да си част от европейската общност и да се идентифицираш с нея (2); да се чустваш част от общността; част от развитието на общността; да си част от едно по-добро общество; да бъда член от това общество; да бъдеш част от един от най-развитите континенти; част от цялото; да си приобщен към една група от хора; да съм част от обща идеология; нещо, което ме прави част от Европа; съм част от този хубав, добър и паметен народ; да си част от европейската твърдина; да съм част от това ‘обединение и равноправие’; да си част от нещо по-голямо; да съм част от нещо голямо и значимо; да се чувстваш част от вековната история, както на собствената ти държава, така и на останалите страни

 9. przestrzeganie praw, norm, zasad (T) 16/ 5,01%
 10. спазва определени норми (3); да спазваш правилата в Европа (2); спазващ ред (2); да спазваш европейски етикет на поведение (2); да спазваш европейски закони (2); човек, който има задължения; да спазвам задълженията си; зачитане на правата; спазва европейските ценности; да спазваш морален кодекс

 11. mieszkaniec Europy (L) 16/ 5,01%
 12. да живееш в Европа (7); живеещи на континента Европа (4); да живееш на континента Европа (2); всеки, който живее в европейска държава (2); да живея в държавата, която е част от този континент

 13. rozwój (B) 13/ 4,07%
 14. да имаш възможност за развитие (7); стремящ се към развитие на своята държава (2); да имам добро развитие в дъжавата от Европа, каквато е България; стремеж към постоянен прогрес и развитие на личността; да не спирам да се развивам; бори се за напредък

 15. wykształcenie (K) 13/ 4,07%
 16. има добро образование (4); образован човек (7); да мога да получавам образование навсякъде, където пожелая (2)

 17. wolność (P) 12/ 3,76%
 18. да съм/ си свободен (5); лична свобода (2); свободен да пътува (2); мисли и разсъждава по свободен начин; човек със собствено мнение; да мога свободно да вземам решенията си

 19. nie Bułgar (X) 12/ 3,76%
 20. в България е трудно да усетиш европейския стандарт на живот, така, че не мисля, че мога да съм европеец; аз все още не се чуствам европеец (2); ние тук засъжаление не сме така; българинът според мен не се чуства като европеец; в България човек все още не може да се чувства европеец, поне според мен; тук в България не се чуствам европейка; ами лично аз още не съм усетил европейското в мене, тъй че все още съм българин; нещо, което българинът няма да бъде в истинския смисъл на думата; да избягваш от всичко българско; не се чуствам европеец и за мен няма значение; не се чуствам част от Европа

 21. obywatel (T) 11/ 3,44%
 22. гражданин на Европа (2); гражданин (2); гражданин на страна от Европа (2); да имаш гражданство в европейска страна; да се чувстваш достоен гражданин на Европа; пълноправен гражданин; да се чустваш като гражданин на света; да съм световен гражданин

 23. standard życia (B) 11/ 3,44%
 24. да живееш по европейски стандарт (3); да живееш с висок стандарт на живот (2); да се стремиш да покриваш стандарт, който би задоволил по-развитите страни; спазваш определен стандарт на живот; хора с добър стандарт на живот; да живееш по стандарт еднакъв с повечето развити страни в Европа; да живеем по-добре отколкото сега, да са по-високи заплатите и стандарта за живеене; да живееш на минмален доход, по европейски стандарт в България; европеец съм осново заради разположението на родната ми държава на континента, но стандарти ни на живот не са европейски; нищо, защото макар българин да е в Европа няма нишо общо със стандарта в Европа

 25. posiadanie praw (T) 9/ 2,82%
 26. да имаш право на глас (2); да имаш права, които да бъдат защитавани; да ми бъдат спазвани граждански права; да имаш пълни права не само в собствената си държава, но и в целия ЕС; човек, който има права; да знам добре своите права (и задължения); да имам европейски права; пълноправен член

 27. otwartość na świat/ ciekawość świata (A) 9/ 2,82%
 28. да контактуваш с хора от различни култури (3); опознава отделните страни освен собствената (2); отворен към света (2); човек, запознат с европейските общности и култури; отвореност

 29. tolerancja (S) 8/ 2,5%
 30. да бъда толерантен (4); да си готов да помогнеш на хора от всяка националност; да общуващ с хора и да ги приемащ независимо произхода им; да възпиташ децата си (и разбира се себе си) в толерантност към различните от тях /единни в различието си/; толерантност

 31. dbałość o dobro wspólne (S) 8/ 2,5%
 32. да зачиташ труда на другия; да пазиш страната си чиста; да работиш за общо благо на народа; да даваш каквото можеш за страната си; да допринасяш за доброто на света; да допронасям за обществото; да работим заедно за благото на всеки европеец; всеки гражданин е отговорен за останалите

 33. samorealizacja (B) 7/ 2,19%
 34. да имаш място за реализация; да имаш добри условия за реализация; възможност да се реализираш в някоя европейска държава; да имаш по-дoбри възможности за реализация във всяка една посока; възможност за реализация; по-добри възможности за реализация; да си се доказал в дадена сфера, да си успял и постигнал това, за което мечтаеш

 35. nowoczesność (A) 6/ 1,88%
 36. модерен човек (3); модерно мислещ човек; да си ‘съвременен’

 37. cywilizowany (K) 6/ 1,88%
 38. да си цилизован (6)

 39. inteligencja/ erudycja/ szerokie horyzonty myślowe (P) 6/ 1,88%
 40. с широк мироглед (2); да си интелигентен човек (2); човек с големи интелектуални възможности; да си еродиран

 41. duma (P) 6/ 1,88%
 42. горд съм, че съм европеец (2); чест е за мен да съм европеец (2); гордост; трябва да си горд с това

 43. pensja (B) 5/ 1,56%
 44. човек със сравнително високожизнено равнище и добре възнаграден труд; платен според квалификаците си; да получаваш по-добро заплащане; по-добра заплата, здравеопазване, обучение, инфраструктура и т.н.; да взимаш европейска заплата

 45. posiadanie celu (P) 4/ 1,25%
 46. човек с цели (2); целеустремен; преследва цели

 47. dobre warunki życia (B) 4/ 1,25%

да живееш в по-добри условия (2); по-добри условия за живот; да живея добре и спокойно; да имаш добри условия за живот

Poniżej 3 wskazań [4]:

dostęp do wspólnotowych dóbr materialnych (B) 3: да можеш да използваш от рецурците на отделните страни; да разполагаш с благата на сънародниците ни; да ползваш всички социални привилегии на европейците от западна Европа и по цял ден да си бъркам в носа и да се оплаквам

praca (B) 3: да работиш свободно в тези държави; да имам право да се предвижвам и да работя във всяка европейска страна; да има място за работа за младите хора, особено за вишистите по специалността им

normalne życie (B) 3: да имаш нормални условия за живот; да имаш условия за един нормален живот; да имаш средства да жиееш нормално

Bułgar (X) 3: идентично е с понятието българин, но по-обобщено, разширено; каквото и да си българин; нищо по-различно от това да съм българин

Cechy przypisywane EUROPEJCZYKOWI w ujęciu aspektowym

 

Komentarz

W zgromadzonym materiale ankietowym wystąpiło 319 wyrażeń opisujących Europejczyka. Przy czym na pytanie postawione Co znaczy dla Ciebie ‘być Europejczykiem’? najczęściej odpowiadano: nic. Odpowiedź ta nie wpisuje się w rozumienie żadnego z aspektów i tym samym nie odsyła do jakiekolwiek cechy a wskazuje raczej na brak cech wyróżniających. Jednocześnie wysoka frekwencja tego typu wyrażeń cytowanych wskazuje, że dla wielu Bułgarów ‘bycie Europejczykiem’ nie stanowi składowej ich tożsamości, tj. nie określają siebie przez pryzmat ‘bycia Europejczykiem’.

Kolejna ze względu na frekwencję wskazań cecha Europejczyka w oczach bułgarskich respondentów (kultura 18 wskazań – 5,64% całości) charakteryzuje go jako osobę kulturalną, obytą, świadomą swoich kulturowych korzeni.

Na trzecim miejscu bułgarscy studenci widzą w Europejczyku osobę równouprawnioną z innymi obywatelami europejskimi. Równouprawnienie to najliczniej poświadczona cecha polityczna (17 wskazań – 5,32% całości). Warto w tym miejscu podkreślić, że właśnie aspekt polityczny zarysowuje się najsilniej w charakterystyce Europejczyka dokonanej przez przedstawicieli młodego pokolenia Bułgarów. Na zespół cech politycznych (poza równouprawnieniem) składają się: przestrzeganie praw, norm i zasad 16, bycie obywatelem 11, posiadanie praw 9. Z opartego na takich komponentach opisu wyłania się wyraźnie obywatelski obraz Europejczyka jako człowieka posiadającego pełnię praw, ale i wywiązującego się ze spoczywających na nim obowiązków (choćby poprzez poszanowanie obowiązującego prawa).

W widzeniu istotnych cech Europejczyka ważne miejsce zajmuje aspekt bytowy. Najwyższą rangę wśród tego typu wyznaczników zajmują: samorealizacja 7, pensja 5, dobre warunki życia 4. Na uwagę zasługują także cechy o słabszej konotacji, do których należą: dostęp do wspólnotowych dóbr materialnych, praca, normalne życie, zabezpieczenie finansowe i in. Cechy polityczne i bytowe przypisywane Europejczykowi zdają się tworzyć syndrom integracji w toku, obserwowanej przez obywateli państwa uczestniczącego w tym procesie.

Inne istotne cechy, przypisywane Europejczykowi przez bułgarskich respondentów układają się w dwa następujące zespoły:

 1. kulturowo-psychiczny rozumiany jako: związek z szeroko pojmowaną kulturą, kultura osobista, dobre wykształcenie czy też swobodny dostęp do kształcenia, wolność, inteligencja, ucywilizowanie, duma, dążenie do realizacji obranego celu, ambicja, emancypacja, odpowiedzialność, kreatywność, pogoda ducha;
 2. zespół cech społecznych i psychospołecznych, takich jak: bycie członkiem społeczności, tolerancja, dbałość o dobro wspólne, nobilitacja społeczna, otwartość na ludzi i ciekawość świata, nowoczesność, solidarność, gotowość pomocy innym.

Podstawowy lokatywny wyznacznik semantyczny Europejczyka plasuje się na szóstym miejscu wśród głównych cech deskryptorowych. Wskazywano przede wszystkim, że Europejczyk to mieszkaniec (kontynentu) Europy lub kraju znajdującego się w Europie. Ciekawe wydają się także inne wskazania, zgodnie z którymi Europejczyk to човек, който прекарал по-голямата част от своя живот в Европа oraz obywatel bardziej rozwiniętych gospodarczo krajów europejskich: ‘być Europejczykiem’ = да живея в държави като Франция, Германия, Холадия.

W postrzeganiu Europejczyka przez bułgarskich studentów bardzo interesujący wymiar przybiera aspekt narodowościowy. Otóż w tym zakresie można wyróżnić dwie pozostające w opozycji cechy: nie Bułgar 12 i Bułgar 3, przy czym już na pierwszy rzut oka zarysowuje się wyraźna dysproporcja we frekwencji obu cech. Otóż okazuje się, że zdaniem wielu respondentów Bułgarzy nie czują się Europejczykami, co może wskazywać na swego rodzaju syndrom zapóźnienia cywilizacyjnego względem bardziej rozwiniętych krajów europejskich. Zaledwie w trzech wypadkach pojęcie Europejczyk i Bułgar wskazano jako tożsame. Oprócz tego w tej grupie wystąpiło pojedyncze wskazanie, zgodnie z którym ‘być Europejczykiem’ to ‘nie być Amerykaninem’ (да не си американец).

Aspekty ideologiczny (6 wskazań), etyczny (3 wskazania) i religijny (1 wskazanie) uczestniczą w niewielkim stopniu w rekonstruowanym na podstawie odpowiedzi respondentów obrazie Europejczyka. Wśród cech ideologicznych przywołano następujące określenia: demokrata 2, przekonanie o słuszności idei jednoczenia państw europejskich w ramach UE 2, liberał 1, wiara w pokój 1. Według cech etycznych Europejczyk to człowiek: uczciwy 1, moralny 1, z zasadami 1. I w końcu nie bez znaczenia dla rekonstrukcji bułgarskiego obrazu współczesnego Europejczyka jest fakt, że na 319 wskazań tylko raz zwrócono uwagę na jego związek z chrześcijaństwem (да си християнин).

 

Literatura

Abramowicz Maciej, Bartmiński Jerzy, Chlebda Wojciech, 2011, Punkty sporne i bezsporne w programie EUROJOS: odpowiedź na pytania i wątpliwości Profesor Jadwigi Puzyniny, „Etnolingwistyka” 23, s. 227–234.

Andreychin Lubomir (red.), 1999, Bălgarski tălkoven rechnik (uzupełnione i poprawione przez Dimităr Popov, Sofija: Nauka i izkustvo.

Bartmiński Jerzy (red.), 2006, Język – wartości – polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński Jerzy, 2006, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński Jerzy, 2010, Jak rekonstruować językowo-kulturowy obraz Europy?, „Etnolingwistyka” 22, s. 121–128.

Batko Bronisław, 2005, Funkcjonowanie wyrazów typu: Europa, Europejczyk, europejski w tekstach zwolenników i przeciwników Unii Europejskiej, [w:] Język trzeciego tysiąclecia III, t.1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, red. G. Szpila, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, s. 227–234.

Batko Bronisław, 2005, Jesteśmy czy dopiero będziemy w Europie? Rozumienie i wartościowanie wyrazów „Europa”, „Europejczyk”, „europejski” w potocznej świadomości społecznej, [w:] Idee Europy w kulturze XX wieku, red. A. Kramkowska, Nofikow E., Tadaj A., Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 163–179.

Chlebda Wojciech, 2010, W stronę językowego obrazu Europy. Analiza słownikowo-tekstowa, „Etnolingwistyka” 22, s. 85–104.

Długosz Natalia, 2010, Composita wewnątrzwspólnotowe – wyrazy złożone z cząstką ĺвро- w języku bułgarskim, „Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica” 10: Paradygmaty badawcze językoznawstwa południowosłowiańskiego, ISSN 1233-6178, s. 69–86.

Grzegorczykowa Renata, 2011, Jeszcze o rozumieniu JOS-u w perspektywie badań porównawczych: Problem inwariantu pojęciowego, „Etnolingwistyka” 23, s. 217–226.

Holorets Anna, 2006, Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym, Kraków: Universitas.

Kowalik Krystyna, 2002, Euro i „europeizacja” polskiego słownictwa, „Język Polski” LXXXII, s. 81–86.

Popowska-Taborska Hanna, 2010, W poszukiwaniu językowego obrazu świata. Dom, praca, wolność a także honor i Europa w kaszubskich dialektach i w powstającym kaszubskim języku literackim, „Etnolingwistyka” 22, s. 53–72.

Puzynina Jadwiga, 2010, Z problemów opisu językowego obrazu świata – pytania i wątpliwości, „Etnolingwistyka” 22, s. 39–52.

Radeva Vasilka (red.), 2001, Bălgarski ezik prez XX vek, Sofija: Akademichno izdatelstvo „Prof. Marin Drinov”.

RNBE: Rechnik na bălgarskija ezik, t. 4 – 1984, red. K. Cholakova, Sofija: Bălgarska akademija na naukite.

Romanski Stojan (red.), Rechnik na săvremennija bălgarski ezik, t. 1 – 1955, t. 2 – 1957, t. 3 – 1959, Sofija: Bălgarska akademija na naukite.

 

On the Bulgarian linguistic picture of Europe and European in the context of questionnaire data

The author makes an attempt to reconstruct the Bulgarian linguistic-cultural picture of Europe and Europeans on the basis of data obtained by questionnaire method. The survey has been conducted in the autumn of 2011 on a gender-balanced (127 women and 112 men) population of 244 students of the Plovdiv University, including 119 students of humanities and 127 students of non-humanities specialties. Two questions were asked: What is the real Europe? 2. What ‘to be European’ means for you?

The questionnaire concerning Europe included 428 phrases characterizing it, which can be summarized as 135 descriptor features. Respondents usually indicated a physical feature of Europe – ‘being a continent’. The survey has shown that a significant role in perception of Europe is played in particular by political, cultural and social aspects. Moreover, it is worth mentioning that the term Europe is often identified with the organism of the EU.

The political aspect is also predominant in the characteristic of a European. Out of 319 phrases describing this term, 55 refer to political features. In the perception of a European, an important place is also occupied by the social aspect, as well as by sets of psycho-cultural and psycho-social features. The ethnic aspect takes a very interesting form. Namely, one can distinguish two opposing features in this aspect: non-Bulgarian 12 and Bulgarian 3.

 

 

1 Zob. http://rechnik.info/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 (28.08.2012).

2 W tym miejscu nawiązuję do refleksji Wojciecha Chlebdy, który we wcześniej wspomnianym już artykule pisze: [Autor] „Stwierdza niewystarczalność definicji słownikowych, które są tautologiczne i metonimiczne, “doskonale nic niemówiące”, bo nie odpowiadają na pytania, jakie mianowicie treści i wartości są z tymi wyrazami wiązane” (Chlebda 2010: 85).

3 Zob. Język – wartości – polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, red. J. Bartmiński, Lublin 2006, s. 40.

4 obrazu Europejczyka.

Позвольте мне объяснить вам, "Скачать виндовс мове маркер"дражайшая тетушка.

Очевидно, не осознавая, ""что мы движемся к месту нашей первой встречи, Елена Ремингтон скрещивала и раздвигала ноги, перемещая ""эти объемы на фоне движущегося мимо нас фасада завода пластмасс.

Он потянулся к Чиуну, но тот сердито шлепнул его "Карты дурак скачать бесплатно"по руке.

Сказав это, Хикмэн слез с лошади и накинул уздечку на ветку.

рявкнул капитан Ли Энрайт Лейхи, "Игры для мальчиков шрек"точь-в-точь как молодой курсант морской академии в Аннаполисе, получивший нес-колько нарядов вне очереди.

Я умолк, прислушиваясь к шагам в коридоре.

Прости, Тит, опоздал, констатировал Ильин, стаскивая ""куртку.

Наш отряд растянулся в длинную линию, которая, как огромная, чудовищная змея, извивалась по тропинке между деревьями.

Снова шпоры мустангера вонзились в бока гнедого.

Майор отдал распоряжение удвоить охрану.

Сбившиеся ""в кучу люди заслоняли ""от меня несчастного раба, но я увидел над их головами обнаженного по ""пояс негра ""Габриэля, стоявшего на площадке и изо всех сил качавшего ""воду.

Чем ближе мы к неприятелю, тем более необходимо держать солдат в страхе.

Не ""успел он подняться, как человек оказался уже на крыше.

Анна поразилась тому, с какой ловкостью его пальцы снуют по клавишам.

Но видел эта пьеса не провалится.

Я ""сказал, что не готов делиться с вами ""моими соображениями по этому поводу, но уж ""коль скоро мы зашли с вами достаточно далеко в обсуждении дела, я поделюсь.

Пока он почерневшими руками запихивал в ""рот эти масляные кусочки, пыль у его ног ""прибили первые капли дождя.

Молодчик с соломенными волосами, который назвался твоим именем.

На правом берегу реки, примерно в миле перед нами, показалось несколько мерцающих огоньков.

От Диаса вполне можно ожидать такого поступка; что же касается Хосе, то " "уже не в первый раз у нее есть основания подозревать его в вероломстве.

Особенно задело его упоминание о поручике Лукаше, которого по каким-то неизвестным " "причинам, не в пример ему, Сагнеру, всюду обходили.

Судебное разбирательство длится не больше десяти минут, но присяжные уже составили свое мнение.

Все это наблюдательный охотник обнаружил еще прежде, чем Вискарра вторично подошел к парапету и сообщил ему о своем намерении послать солдат.

Ведь речь идет об одном-единственном винограднике.

Чиун выпучил глаза от подобной неучтивости.

Пусть славится ваша " "отрицательная мощь!

Дрожащими от напряжения пальцами Смит опустил трубку на "Скачать все песни красок"рычаг.

И, когда мы " "достигли конца бесконечности.

Я готов " "встретиться с этим человеком.

Гностики хвастают, что обладают, никому более неподвластными силами и знаниями.

Лишь спустя много времени, мне пришло в голову, что я обладаю какой-то особой привязанностью и преданностью к самому Рондовалу.

Мне лично ничего от вас не "мёртвый дельфин песни скачать"надо,-ответил Рогни.

Они надежно зарываются в плоть и выпускают в высшей степени " "ядовитые вещества в качестве отходов своей жизнедеятельности.

Если бы я подождала немного подольше, Антей стал бы сильнее.

Спутники ограничивались " "короткими восклицаниями, помогая " "друг другу находить дорогу среди разбросанных повсюду камней.

Я "Тренинг формирования имиджа. 13 мастерских имидж-класса"ни в чем не уступаю "Всеобщая история религий мира"мужчинам.

Мне понятно твое замеша-тельство.

Прикидываю потери в " "живой силе, военной технике, прогнозирую, во что "Практическая кольпоскопия"это обойдется государству, и "Курс вождения автомобиля (с анимационной тренинг-системой по ПДД) (+CD)"так далее.

Расталкивая соплеменников, Билл " "Роум бросился к дверям.

Когда "Выращиваем пряную овощную зелень"американец открыл дверцу машины, все они увидели, "Лирика. Евгений Онегин. Медный всадник. Пиковая дама. Повести Белкина. Маленькие трагедии. Сказки"что их шеф приник к руке "Разведение и содержание гусей в родовой усадьбе"губами.

Корсет хрустнул и, взорвавшись "Индивид и социум на средневековом Западе"эластиком, прорвал ткань рубашки.

Меня тут посетила "Сказочный хоровод"кое-какая мыслишка, проговорил Драм и "Секреты Ватикана"включил голографический альбом на своем "Большая книга заданий по математике: 1-4 классы"столе.

Однако, сударь, вы метите довольно высоко!

Когда " "зрачки сфокусирова-лись "Князь Серебряный"на Чиуне, все лицо ожило.

Для начала я собираюсь " "уплыть отсюда,-сказал Фауст.

Возможно, " "большего никто и не " "имеет в жизни, какой бы "Акварель. Цветы. Энциклопедия"роскошной она ни была.

Чуть впереди и подальше " "другие, повыше и слева, где каньон снова расширялся.

Таких, что по-настоящему хорошо впитывают влагу, попросил Римо.

спросил он, прежде чем разрешить войти.

Лучше перенацелить заряд, перенаправить его в нужном направлении и лебен зи воль!

МОЮ НЕВЕСТУ ПРОДАЮТ С ТОРГОВ Да, рациональной производственной структуры ЗАО 'Истро-Сенежское ППО'">Организационно-экономическое обоснование рациональной производственной структуры ЗАО 'Истро-Сенежское ППО'"Аврора показалась в дверях этого проклятого зала и робко остановилась на пороге.

Видите ли, я и сам интересуюсь энтомологией.

У грузовиков-мусорщиков торчали по бокам два безобразных цилиндра источник не бензинного, а древесного топлива, и за каждой машиной тянулся черно-серый хвост дыма.

У "глуховский скачать сумерки"меня был шанс сыграть по-крупному, поставив "книга булгакова собачье сердце скачать"на карту все.

Аппарат "в тылу врага лис пустыни скачать торренты"опустился сверху, рядом с "Рисовалка на телефоне скачать"ним.

Меня бы нисколько " "не затруднило.

Для Архангела Михаила " "же это, наоборот, было " "привычным делом.

Ее отец договорился, что она " "получит щенка " "от дворняжки и породистой "скачать песню одуванчики одуванчики"собаки, он надеялся, что щенок понравится девочке.

В моем распоряжении есть кое-что получше армии.

обратилась к ней поражающая своей " " красотой молодая женщина примерно того же возраста, что и Скарлет.

Затем что-то пробормотали и начали сдирать кожу с человека; земля потемнела под ними.

Вместе они могли бы ему противостоять, разбить клан, но тут Сейджек улыбнулся, обнажив клыки, они не доверяют друг другу и не посмеют решиться на подобный шаг.

Отмахнувшись от трех рыцарей, напавших на него, и не замечая, что они упали мертвыми, он подходит к высоким стенам города Лигламенти, чьи правители в прошлом имели некоторые основания почитать его как бога, покровительствующего их благополучию.

Этот альянс распался лишь после того, как Гитлер, вопреки надеждам советского руководства, напал вместо Англии на Россию.

Что касается тебя все может пойти непредсказуемо.

Но теперь я " " уже вижу многое, что следовало "Crack windows xp sp3" бы сделать иначе.

Сверху доносился шум, указывающий на "последней версии браузер скачать" присутствие еще кого-то из бесчисленных постояльцев.

Вместе " " с файлами устранить следует и меня.

Конечно, " " ее родители могли погибнуть в результате несчастного " " случая.

Прислонившись спиной к скале, "скачать осколок льда" я завернулся в пленку, разжег костерок " " и разогрел банку с супом.

Однако тогда мы " " не были уверены, являются ли его "скачать песню с фильма три метра над уровнем неба" слова правдой, со вздохом проворчал толстяк.

Но в конце концов она ушла; я надеялся, что "Все о православии" она побежит домой.

Впрочем, "УК РФ" в бред лететь далеко не надо было.

В прошлом вы, несомненно, содеяли "Правила торговли по состоянию на" большой грех.

Сам я не могу коснуться тебя, но у меня " " есть могущественные слуги, и я пошлю их навстречу тебе.

Бен Брас словно не замечал опасности " " и уговаривал своих товарищей не падать духом.

А в физике, к "Технология Прекрасное рядом... 3 кл. Учебник" примеру, инерция замечательное явление.

LAST_UPDATED2